روز جهانی دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات

23 آوریل ، روز جهانی دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات

23 آوریل ، روز جهانی دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات

24 آوریل روز جهانی دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات نامگذاری شد تا محیطی جهانی برای تشویق و توانمندسازی زنان و دختران فراهم سازد که مطالعات و مشاغل در زمینه رو به رشد فناوریهای اطلاعات و ارتباطات را مطرح کنند.