روح الله احمدزاده کرمانی

مشایی مرتد شده است؟

مشایی مرتد شده است؟

به گزارش آسمونی:شنيده‌ها حكايت از اتهامات سنگين امنيتی در پرونده يكی از اعضای اصلی جريان انحرافی دارد! همچنين وجود برخی از اسناد و مدارک و اقارير، احتمال صدور حكم ارتداد!...