روان پزشکی

روانشناسی واقعیت گرایی و واقعیت درمانی

روانشناسی واقعیت گرایی و واقعیت درمانی

واقعیت درمانی مجموعه ای از اصول نظری و عملی است که در دهه 1950میلادی به وسیله روان پزشکی به نام ویلیام گلاسر مطرح شد.و در سال1965میلادی مبانی آن در کتاب...