داریوش اسدزاده

آخرین وضعیت سلامتی داریوش اسدزاده در بیمارستان

آخرین وضعیت سلامتی داریوش اسدزاده در بیمارستان

فرزند داریوش اسدزاده گفت، این بازیگر که چهار، پنج روزی است در بیمارستان بستری شده، حال عمومی بهتری دارد.