خنده در تاریکی

نقدی بر فیلم مستند "خنده در تاریکی"

نقدی بر فیلم مستند "خنده در تاریکی"

نقدی بر فیلم مستند "خنده در تاریکی"-Documentary Laughter in the Dark نقد از مرجان دلپسند اختصاصی آسمونی شروع تئاتر به مفهوم امروزی آن در ایران از سال 1879 تا  1884...