خسرو انوشیروان

زندگینامه بزرگترین پادشاه ساسانی ، خسرو انوشیروان

زندگینامه بزرگترین پادشاه ساسانی ، خسرو انوشیروان

خسرو اول انوشیروان دادگر، شاهنشاه ایران از سلسله ساسانیان بود. انوشیروان مشهورترین و بزرگترین پادشاه ساسانی و یکی از تاثیر گذارترین شاهان ایران در طول تاریخ بوده است. آسمونی در...