دکتر خوب برای برداشتن خال صورت

دکتر خوب برای برداشتن خال صورت

خال یک ضایعه خوش‌خیم متداول پوستی است. خال‌ها به دلیل تکثیر موضعی سلول‌های رنگ‌دانه به وجود می‌آیند.