حمید ابوطالبی

حمید ابوطالبی مشاور روحانی استعفا داد

حمید ابوطالبی مشاور روحانی استعفا داد

حمید ابوطالبی مشاور رئیس جمهور از استعفای خود از این سمت خبر داد.