جملات شرطی‌ در زبان انگلیسی

جملات شرطی‌ در زبان انگلیسی

 جملات شرطی‌ شامل دو قسمت می‌باشند: يکی‌ عبارت شرطی‌ و ديگری‌ عبارت اصلی‌. عبارتی‌ که حاوی‌ if باشد را عبارت شرطی‌ و عبارت ديگر را عبارت اصلی‌ می‌ناميم.رويدادی‌ که در...