داستان کوتاه در مورد تهمت زدن

داستان کوتاه در مورد تهمت زدن

تهمت و بهتان به اندازه اى زشت و زننده است كه حتى شیطان هم از انجام دهنده آن دو بیزارى مى جوید. شیطان از رفتارهاى زشت و اعمال خلاف استقبال...