تصویب قانون تاسیس دانشگاه تهران

8 خرداد ، تصویب قانون تاسیس دانشگاه تهران در مجلس شورای اسلامی (1313 ش)

8 خرداد ، تصویب قانون تاسیس دانشگاه تهران در مجلس شورای اسلامی (1313 ش)

قانون تاسیس دانشگاه تهران مصوب 08/‏03/‏1313