تبلیغات پزشکی

بیش از 90 درصد تبلیغات حوزه پزشکی و دارویی فاقد مجوز هستند

بیش از 90 درصد تبلیغات حوزه پزشکی و دارویی فاقد مجوز هستند

دکتر حریرچی گفت: : تمام داروهایی که از طریق شبکه های ماهواره ای تبلیغ می شوند تقلبی است و از شبکه های غیر رسمی و قاچاق وارد شده اند.