بی مهرگان چه جانورانی هستند

بی مهرگان چه جانورانی هستند

جانوران بی مهره دانستید که جانوران را به دو دسته مهره داران و بی مهرگان تقسیم می کنیم.   جانوران مهره دار: مانند ماهی ها، دوزیستان، پرندگان و غیره که...

شگفتی‌های حلزون

شگفتی‌های حلزون

  حلزون میتواند 3 سال بدون اب وغذا زندگی کند به  اینصورت که مکانیزم بدن خود را به گونه ای تنظیم میکند که حداقل مصرف انرژیی را داشته باشد و بهترین...