برنامه نویسان

13 سپتامبر ، روز جهانی برنامه نویسان

13 سپتامبر ، روز جهانی برنامه نویسان

ایده ی نامگذاری روزی بعنوان روز برنامه نویسان اولین بار در سال 2002 توسط ولنتین بالت که کارمند معمولی یک شرکت کامپیوتری در روسیه بود مطرح شد.