برنامه جهانی غذا

سازمان ملل : کاهش شاخص توسعه انسانی پس از سه دهه به دلیل کرونا

سازمان ملل : کاهش شاخص توسعه انسانی پس از سه دهه به دلیل کرونا

دفتر توسعه سازمان ملل، کرونا را یک بحران ضد توسعه ای خواند.