آقای روحانی اگر آبروداری نمی کردی الان برایت ابوعطا نمی خواندند

آقای روحانی اگر آبروداری نمی کردی الان برایت ابوعطا نمی خواندند

به گزارش آسمونی:«آقای روحانی اگر آبروداری نمی کردید و می گفتید از دولت قبل برای شما چه به ارث مانده و کشور در چه وضعیتی بود، الان برایت ابوعطا نمی...