القاب

القاب و نام های بانوان بزرگ دین

القاب و نام های بانوان بزرگ دین

بانوان بزرگ دین یا زنان برتر اسلام عبارتند از: حضرت فاطمه (س)، حضرت خدیجه (س)، حضرت مریم (س) و حضرت آسیه (س) هستند. این بانوان گرامی اسلام، القاب و نام...