استبداد صغیر

21 خرداد ، آغاز مخالفت های علنی با محمدعلی شاه در دوران استبداد صغیر (1287 ش)

21 خرداد ، آغاز مخالفت های علنی با محمدعلی شاه در دوران استبداد صغیر (1287 ش)

محمدعلی شاه ششمین شاه قاجار که هیچ گاه از مشروطه و مشروطه‌چی‌ها دل‌خوشی نداشت همواره درصدد بود آنچه را که مشروطه از دست او درآورده است را (قدرت مطلقه) دوباره به دست آورد و این مخالفت را از همان روز تاج‌گذاری‌اش با عدم دعوت از نمایندگان مجلس علنی کرد