ابراز احساسات

روانشناسی ، ابراز احساسات

روانشناسی ، ابراز احساسات

به نام یگانه عالم افرادی که نمی توانند یا بلد نیستند ابراز احساسات کنند مناسب ازدواج نیستند. این افراد که نمی توانند احساسات خود را بروز دهند، افرادی که عواطف...