آموزش زبان فارسی

عقب ماندن آموزش زبان فارسی از زبان انگلیسی

عقب ماندن آموزش زبان فارسی از زبان انگلیسی

ستاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) گفت: در کشورمان برای آموزش زبان فارسی به‌صورت تخصصی کار ویژه‌ای صورت نگرفته و متخصصان زبان فارسی کمتر از مدرسان زبان انگلیسی هستند؛ در حقیقت باید گفت که آموزش زبان فارسی از آموزش زبان انگلیسی جامانده است.