آسمونی تگ : ویژه

سینمای ایران

نقد فيلم پيش از ژاله برنده بهترين بازيگر مرد در بخش سينمای سعادت جشنواره جهانی فیلم فجر : بهای گزاف طمع كاری

alem_dh3-8sn
نقد فیلم پیش از ژاله جشنواره جهانی فیلم فجر اختصاصی آسمونی نقد از انسیه نجفی
سینمای ایران

نقدی بر فیلم از این سبزتر نمی شد … باغبان گفت و پرواز کرد : رفع کدورت ها

alem_dh3-8sn
نقدی بر فيلم از اين سبزتر نمی شد، باغبان گفت و پرواز كرد در جشنواره