آسمونی تگ : متن

دست نوشته

یه روز یه لره …

آسمونی
آسمونی در مقالات پیشین مجموعه جملاتی با موضوع یه روز یه ترکه، یه روز رشتیه
دست نوشته

یه روز یه ترکه …

آسمونی
متاسفانه بعضی از افراد عادت دارند به واسطه جوک گفتن و خندیدن، اقوام هموطن ایرانی