آسمونی تگ : زبان انگلیسی

زبان و ادبیات

زبان فارسی چندمین زبان دنیاست؟

آسمونی
فارسی یا پارسی یکی از زبان های جهانی است که در کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان