آسمونی تگ : برج

اطلاعات شهری

ساختمان فلزی دیدنی

آسمونی
ساختمان فلزی دیدنی در سراسر جهان موجود است.بسیاری از ساختمان های بلند اسکلت پیچ و مهره