آسمونی تگ : باغ پرندگان

اطلاعات شهری

باغ های قدیمی تهران

طاهره رضایی
همانطور که می دانید در تهران باغ های زیادی وجود دارد که اغلب قدیمی هستند.