آسمونی : اورشلیم

جهانگردی

قدیمی ترین کشور جهان کجاست؟

آسمونی
در سطح دنيا کشوهایی وجود دارند كه از قدمت و گذشته بسيار دوري برخوردار هستند.