دریافت تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان بانک‌ها لغو شد

دریافت تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان بانک‌ها لغو شد
دریافت تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان بانک‌ها لغو شد - receiving copies of ID cards from customers is canceled دریافت تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان بانک‌ها لغو شد - receiving copies of ID cards from customers is canceled

به گزارش آسمونی : به نقل از بانک مرکزی؛ بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است. بر همین مبنا، در سال 1388 و وفق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی - موضوع مصوبه شماره 181434/ت43182 ک مورخ 14/09/1388 هیأت محترم وزیران- بانک‌ها و موسسـات اعتباری مکلف شدند "مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی یا سایر روش‌های قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند. "همچنین حسب مفاد بند 12-2-4 «دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتبـاری» موضـوع بخشـنامه شـماره 41478/90 مـورخ 26/02/1390 مقرر شد: "در شناسایی کامل شخص حقیقی مشخصات اعلام شده از سوی مشتری باید توسط دارنده امضای مجاز در موسسه اعتباری با اصل مدارک معتبر تطبیق داده شده و پس از تایید و درج عبارت « تصویر برابر اصل است» بر روی آنها توسط وی در سوابق مشتری نگهداری شود." البته پیش از آن نیز بانک‌ها و موسسات اعتباری وفق بخشنامه شماره مب/1753 مورخ 08/09/1384 موظف شده بودند در راستای احراز هویت مشتریان، روگرفت شناسنامه آنها را اخذ و نگهداری کنند.

اما در سنوات اخیر، با توجه به توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی و به منظور رضایت بیشتر مردم و ارائه خدمات باکیفیت و پرهیز از تبـادل اطلاعات کاغذی غیرضروری برای دریافـت خدمات، ابلاغیه‌هایی از جمله نامه شماره 13131/93/200 مورخ 03/10/1393 از سوی «معـاون توسـعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور» صادر گردید که طی آن مقرر شد طرح عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی در استان قم به عنوان استان پایلوت به مورد اجرا گذارده شود.

متعاقباً از سوی «سازمان اداری و استخدامی کشور» طرح مذکور طی بخشنامه شماره 1595344 مورخ 5/10/1396 به استانهای خوزستان و سمنان نیز تعمیم داده شد. با عنایت به مراتب پیش گفته و با توجه به برخی تعارضات ابلاغیه‌های اخیرالذکر با الزامات و ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی، موضوع توسط بانک مرکزی به شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تـامین مالی تروریسـم منعکس شد تا تصمیم مقتضی در این رابطه اتخاذ شـود.

بر همـین اسـاس، حسب مصوبه هشتمین جلسه مورخ 10/06/1398 شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درخصوص نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن موضوع بند 1 ماده (142) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشـویی مصـوب جلسـه مـورخ 21/07/1398 هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره 263550/98 مورخ 4/8/1398 مقرر شده است: " کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (5) و (6) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پـس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید نمایند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است."

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشـنامه شـماره149153/96 مـورخ 16/5/1396 بـه واحـدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید و نسـخه‌ای از آن نیز به این مدیریت کل ارسال گردد.

ثبت نظر درباره «دریافت تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان بانک‌ها لغو شد»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید