نرخنامه

قيمت گوشت حيوانات و آبزيان

 

قيمت گوشت حيوانات و آبزيان

نام

قیمت

خورشتی بی استخوان گوسفند48,000
راسته با استخوان گوسفند39,000
راسته بی استخوان گوسفند61,500
ران پاک کرده با استخوان گوسفند49,000
ران کامل ممتاز گوسفند49,000
سردست با گردن و ماهیچه (سرسینه و جناق 7 دنده) گوسفند0
کف دست با ماهیچه گوسفند48,000
کف دست بدون ماهیچه گوسفند0
قلوه گاه با استخوان گوسفند0
قلوه گاه بی استخوان گوسفند29,000
گردن گوسفند39,800
ماهیچه گوسفند48,000
ماهیچه پلویی گوسفند48,000
خورشتی گوساله56,000
راسته پاک کرده گوساله61,500
ران پاک کرده گوساله58,000
دمبالیچه گوساله34,500
سردست پاک کرده گوساله54,000
قلوه گاه گوساله36,500
گردن گوساله50,000
قلم گوساله4,800
قلوه گاه گوساله0
ماهیچه گوساله57,900
چرخکرده مخلوط35,000
دنبالچه گوسفندی22,500
چرخکره گوساله35,000
نیم شقه ران گوسفندی38,500
نیم شقه سردست گوسفندی36,500
شقه – لاشه گوسفندی37,500
گوسفندی- فیله ممتاز گوسفندی68,000
سردست بدون گردن و ماهیچه( با سینه ،جناق و 7 دنده ) گوسفندی38,000
شقه ران گوسفندی (وارداتی از استرالیا)34,000
شقه سردست گوسفندی (وارداتی از استرالیا)32,000
شقه – لاشه گوسفندی (وارداتی از استرالیا)33,000
شقه ران گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه)31,500
شقه سردست گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه)29,500
شقه – لاشه گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه)30,500
ران گوسفندی (وارداتی از استرالیا)43,290
کف دست بدون گردن گوسفندی (وارداتی از استرالیا)43,000
ران گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه)39,500
کف دست بدون گردن گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه)38,500
راسته با استخوان گوسفند (گرم)40,000
ران کامل ممتاز گوسفند (گرم)49,000
سردست با گردن و ماهیچه (سرسینه و جناق 7 دنده) گوسفند (گرم)0
کف دست با ماهیچه گوسفند (گرم)48,000
کف دست بدون ماهیچه گوسفند (گرم)0
قلوه گاه با استخوان گوسفند (گرم)0
قلوه گاه بی استخوان گوسفند (گرم)29,000
گردن گوسفند (گرم)39,800
ماهیچه گوسفند (گرم)0
شقه گوسفند0
شقه گوسفند وارداتی0
راسته پاک کرده گوساله (گرم)60,000
ران پاک کرده گوساله (گرم)57,000
سردست پاک کرده گوساله (گرم)53,000
فیله پاک کرده گوساله (گرم)78,000
قلم گوساله4,000
قلوه گاه گوساله (گرم)35,500
گردن گوساله (گرم)49,000
ماهیچه گوساله (گرم)57,000
دنبالچه گوساله (گرم)33,000
دنبالچه گوسفندی (گرم)19,500
دنده و سرسینه گوسفندی (گرم)8,500
راسته بی استخوان ممتاز گوسفندی (گرم)61,000
راسته شاندیزی گوسفندی0
سرسینه گوساله (گرم)90,000
سردست بدون گردن و ماهیچه( با سینه ،جناق و 7 دنده ) گوسفندی0
شقه – لاشه گوسفند وارداتی39,000
شقه ران گوسفندی فله (وارداتی از استرالیا)0
شقه سردست گوسفندی فله (وارداتی از استرالیا)32,000
شقه – لاشه گوسفندی فله (وارداتی از استرالیا)0
نیم شقه ران گوسفندی فله (وارداتی از کشورهای آسیای میانه)34,000
نیم شقه سردست گوسفندی فله (وارداتی از کشورهای آسیای میانه)32,000
شقه – لاشه گوسفندی فله (وارداتی از کشورهای آسیای میانه)33,000
گوسفندی- فیله ممتاز گوسفندی (گرم)59,500
سفیدران گوساله منجمد برزیلی32,000
مغز ران گوساله منجمد برزیلی31,000
ران گوساله منجمد برزیلی29,000
سردست گوساله منجمد برزیلی29,000
راسته گوساله منجمد برزیلی46,000
گردن گوساله منجمد برزیلی29,000
قلوه گاه گوساله بدون استخوان منجمد برزیلی24,500
ران کامل گوسفندی منجمد وارداتی37,000
ران گوسفندی منجمد وارداتی0
راسته گوسفندی با استخوان منجمد وارداتی35,000
ماهیچه گوسفندی منجمد وارداتی41,000
کف دست کامل گوسفندی منجمد وارداتی36,000
سردست گوسفندی منجمد وارداتی35,000
گردن گوسفندی با استخوان منجمد وارداتی34,000
قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان منجمد وارداتی24,000
کله پاچه گوسفندی یک دست کامل بسته بندی شرکتی55,000
کله پاچه گوسفندی یک دست کامل بسته بندی در محل53,100
کله پاچه گوسفندی نیم دست بسته بندی شرکتی38,000
کله پاچه گوسفندی ربع دست بسته بندی شرکتی22,000
کله پاچه گوسفندی نیم دست بسته بندی در محل0
کله گوسفندی ( بدون مغز وزبان ) بسته بندی شرکتی15,000
کله گوسفندی ( بدون مغز وزبان ) بسته بندی در محل14,000
پاچه گوسفندی هر عدد5,500
پاچه گوسفندی 6 عددی بسته بندی شرکتی36,000
پاچه گوسفند4عددی بسته بندی شرکتی24,000
زبان گوسفندی هرعدد15,000
زبان گوسفند3عددی بسته بندی شرکتی46,000
مغز گوسفندی هر عدد8,500
مغز گوسفند3عددی بسته بندی شرکتی26,000
سیراب وشیردان گوسفند یکدست کامل بسته بندی شرکتی16,000
سیراب وشیردان گوسفند یکدست کامل بسته بندی در محل15,000
دل و جگر گوسفندی دست کامل هر کیلوگرم42,000
جگر سفید گوسفندی هر عدد3,000
جگر سیاه گوسفندی هر کیلو بسته بندی شرکتی62,000
جگر سیاه گوسفندی هر کیلو بسته بندی در محل60,000
دل و قلوه گوسفندی هر کیلو بسته بندی شرکتی62,000
دل و قلوه گوسفندی هر کیلو بسته بندی در محل60,000
سیراب و شیردان گوساله هر کیلو بسته بندی شرکتی16,000
سیراب و شیردان گوساله هر کیلو بسته بندی در محل15,000
پاچه گوساله هر کیلو بسته بندی شرکتی7,000
پاچه گوساله هر عدد بسته بندی شرکتی0
پاچه گوساله هر عدد بسته بندی در محل6,000
مغز گوساله هر عدد بسته بندی شرکتی13,000
مغز گوساله هر عدد بسته بندی در محل12,000
زبان گوساله بدون حلقوم هر کیلو بسته بندی شرکتی41,000
زبان گوساله بدون حلقوم هر کیلو بسته بندی در محل39,000
دل و قلوه گوساله هر کیلو بسته بندی شرکتی41,000
دل و قلوه گوساله هر کیلو بسته بندی در محل40,000
جگر سیاه گوساله هر کیلو بسته بندی شرکتی41,000
جگر سیاه گوساله هر کیلو بسته بندی در محل40,000
ران گوساله منجمد داخلی32,000
سردست گوساله منجمد داخلی30,000
راسته منجمد گوساله داخلی42,000
گردن گوساله منجمد داخلی30,000
قلوه گاه منجمد گوساله داخلی22,000
دنبالچه منجمد گوساله داخلی26,000
ران کامل گوسفندی منجمد داخلی34,000
ران گوسفندی منجمد داخلی0
کف دست کامل گوسفندی منجمد داخلی33,000
سردست گوسفندی منجمدداخلی32,000
راسته گوسفندی با استخوان داخلی33,000
ماهیچه گوسفندی منجمد داخلی39,000
گردن گوسفندی با استخوان منجمد داخلی32,000
قلوه گاه گوسفندی بی استخوان منجمد داخلی24,000
چرخکرده مخلوط منجمد24,000
چرخکرده مخلوط منجمد بسته 400 گرمی9,600
دام زنده (هرکیلو)24,800
شتر مرغ ران بی استخوان 500 گرمی هر کیلوگرم27,500
شتر مرغ ران بی استخوان 1000 گرمی هر کیلوگرم54,000
شتر مرغ ماهیچه 500 گرمی هر کیلوگرم28,000
شتر مرغ ماهیچه 1000 گرمی هر کیلوگرم55,000
شتر مرغ فیله 500 گرمی هر کیلوگرم29,500
شتر مرغ فیله 1000 گرمی هر کیلوگرم58,000
شتر مرغ گردن 500 گرمی هر کیلوگرم11,000
شتر مرغ گردن 1000 گرمی هر کیلوگرم22,000
شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست 500 گرمی هر کیلوگرم11,000
شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست 1000 گرمی هر کیلوگرم21,000
شتر مرغ دل و جگر پاک شده 500 گرمی هر کیلوگرم20,000
شتر مرغ دل و جگر پاک شده 1000 گرمی هر کیلوگرم39,000
شتر مرغ سنگدان 500 گرمی هر کیلوگرم11,500
شتر مرغ سنگدان 1000 گرمی هر کیلوگرم21,000
شتر مرغ چربی جامد 500 گرمی هر کیلوگرم9,000
شتر مرغ چربی جامد 1000 گرمی هر کیلوگرم17,000
شتر مرغ قلم بسته بندی بشقابی 500 گرم1,450
شتر مرغ قلم بسته بندی بشقابی 1000 گرم2,850
شتر مرغ آبگوشتی 500 گرم بسته بندی بشقابی22,500
شتر مرغ آبگوشتی 1000 گرم بسته بندی بشقابی44,000
ران شتر 500 گرمی هر کیلوگرم22,000
ران شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم45,000
شتر ماهیجه 500 گرمی هر کیلوگرم22,000
شتر ماهیجه 1000 گرمی هر کیلوگرم46,000
شتر سردست 500 گرمی هر کیلوگرم21,000
شتر سردست 1000 گرمی هر کیلوگرم43,000
فیله شتر 500 گرمی هر کیلوگرم24,000
فیله شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم50,000
راسته شتر 500 گرمی هر کیلوگرم24,000
راسته شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم47,000
گردن شتر 500 گرمی هر کیلوگرم22,000
گردن شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم42,000
قلوه گاه شتر 500 گرمی هر کیلوگرم18,000
قلوه گاه شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم35,000
چرخکرده خالص 100 درصد شتر 500 گرمی هر کیلوگرم0
چرخکرده خالص 100 درصد شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم0
چرخکرده مخلوط 50 درصد شتر 500 گرمی هر کیلوگرم0
چرخکرده مخلوط 50 درصد شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم0
قلم شتر 500 گرمی هر کیلوگرم12,000
قلم شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم22,000
کوهان سفید شتر (چربی)هر کیلوگرم21,000
کوهان قرمز شتر (70% گوشت) هر کیلوگرم31,000
شتر جگر هرکیلوگرم19,000
شتر دل و قلوه هر کیلوگرم22,000
ران پاک کرده گوسفندی با استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته43,000
ران پاک کرده گوسفندی با استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله40,000
ران پاک کرده گوسفندی با استخوان هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته39,500
سردست ( با گردن جناق 3 دنده ) هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته35,000
سردست ( با گردن جناق 3 دنده ) هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله32,000
سردست ( با گردن جناق 3 دنده ) هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته33,000
قلوه گاه با استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته21,600
قلوه گاه با استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله18,600
قلوه گاه با استخوان هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته20,000
قلوه گاه بی استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته22,700
قلوه گاه بی استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله19,700
قلوه گاه بی استخوان هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته21,000
راسته با استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته35,300
راسته با استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله32,300
راسته با استخوان هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته32,600
کف دست با ماهیچه هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته42,500
کف دست با ماهیچه هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله39,500
کف دست با ماهیچه هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته39,200
کف دست بدون ماهیچه هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته41,500
کف دست بدون ماهیچه هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله38,500
کف دست بدون ماهیچه هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته38,100
ماهیچه گوسفندی هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته44,800
ماهیچه گوسفندی هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله41,800
ماهیچه گوسفندی هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته41,400
گردن گوسفندی هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته33,600
گردن گوسفندی هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله30,600
گردن گوسفندی هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته30,600

 

تازه های آسمونی

روش تعیین قیمت ماشین و کارشناسی خودرو

ندا رحیمی

راه های افزایش ایمنی خودرو

ندا رحیمی

قیمت لوازم خانگی ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت

تب قیمت محصولات لبنی فروکش کرد/ آغاز عرضه لبنیات با نرخ های جدید در بازار +جزئیات

طاهره رضایی

۳ روز ‌تا پایان مهلت لبنیاتی‌ها برای ارزانی

دستور رییس جمهوری به وزیر صنعت برای کاهش قیمت کالاها

شرکت های بیمه تجهیزات الکترونیکی (موبایل، تبلت، لپ تاپ)

آسمونی

راهنمای خرید بلیط هواپیما ، از کلاس پرواز و خدمات تا قیمت

ندا رحیمی

سایت ارائه دهنده قیمت لحظه ای دلار و سکه، منتسب به «اتحادیه طلا و ارز تهران» فیلتر شد

طاهره رضایی

نظر شما چیست؟