معرفی رشته بهداشت عمومی

معرفی رشته  بهداشت عمومی
public-health گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت در سال1375 همزمان با تاسیس دانشکده بهداشت فعالیت خود را آغاز نموده است وهمگام با توسعه دانشکده زمینه فعالیت گروه وتعداد اعضاء آن نیز افزایش یافته است. ماموریت گروه : گروه بهداشت عمومی ارتقاء دانش بهداشتی ومدیریتی در سطح ملی ، منطقه ای ونیز کمک به حفظ وارتقاء وضعیت بهداشت جوامع شهری و روستایی با تاکید بر بهداشت مناطق کویری را از طریق فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی و خدماتی را از اهم وظایف خود می داند. ماموریت گروه از طریق فعالیتهای زیر قابل دسترسی می باشد : آموزش نظری وعملی دانشجویان درمقاطع کاردانی ،کارشناسی ودکترای عمومی طبق برنامه های مصوب وسرفصلهای پیش بینی شده در رشته های مرتبط با تخصص گروه . انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی در زمینه های مختلف بهداشت عمومی بر حسب نیاز وبر اساس اولویت های تحقیقاتی گروه وعلاقمندی اعضاء گروه . ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های مرتبط با تخصص اعضاء گروه . نشر متون آموزشی وعلمی مورد نیاز دانشجویان . برگزاری ومشارکت در برگزاری سمینارها وکارگاههای علمی دانشجویی در سطح دانشکده ودانشگاه . ایجاد هماهنگی با واحدهای مربوطه در فراهم آوری زمینه مناسب آموزشی عملی دانشجویان . ایجاد ارتباط و همکاری با سایر گروههای آموزشی دانشکده دانشگاه ونیز کمیته های موجود در سطح دانشگاه . بعهده داشتن کارگاههای آموزشی ونیز برگزاری دوره های کارآموزی و کارورزی دانشجویان پزشکی. بخش های موجود در گروه بهداشت عمومی : گروه در حال حاضر دارای زیر مجموعه های زیر است. بخش آموزش بهداشت بخش آمار حیاتی بخش مدیریت خدمات بهداشتی بخش بهداشت روان بخش کارشناسی هریک از بخشهای فوق دارای چهارچوب عملکردی مشخص و تحت نظر مدیر گروه فعالیت می کنند. بهداشت عمومی گرایش مبارزه با بیماریها تعریف رشته : مبارزه با بیماریها شاخه ای از علوم بهداشتی است که دانش آموختگان آن در جهت پیشگیری ازبیماریهای واگیر وغیر واگیر فعالیت می کنند. آنها بر اساس سیاست گزاریها وبرنامه ریزی های وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در جهت کنترل وریشه کنی بیماری ها وظایفی را تحت نظارت مسئولین بهداشتی درمانی در نظام ارائه خدمات بعهده می گیرند. رسالت : رسالت این رشته تربیت نیروهای معتقد، آشنا وعامل به مفاهیم ، مبانی واستراتژیهای مبارزه با بیماریها وتامین ، حفظ وارتقای سلامت جامعه تحت پوشش است. دورنما(Vision) : در این برنامه انتظار داریم در ده سال آینده فراگیرندگان طبق آخرین استانداردهای جهانی ، آموزش ببینند دانش آموختگان این رشته جایگاه علمی خود را در بخش مبارزه با بیماریها تثبیت نمایند. خدمات دانش آموختگان منجر به ارتقای شاخصهای مربوط به کنترل بیماریها در جمعیت های تحت پوشش شود. اهداف کلی : اهداف تربیت نیرو دردوره کاردانی بهداشت عمومی با گرایش مبارزه با بیماریها عبارتند از: تربیت نیروهایی با آگاهی وعملکرد همسو با نیازهای جامعه تربیت نیروهایی که با موضوعاتی از قبیل : بیماریابی / غربالگری / ارجاع بیماران / پیشگیری وکنترل بیماریها / عوامل خطرزا / سیستم ارائه خدمات کشوری و... آشنا باشد. تربیت نیروهایی که قادر باشند بیماریهای شایع بومی منطقه تحت پوشش خود را شناسایی کنند. در پیشبرد برنامه های آموزش بهداشت نقش موثر داشته باشند. درانجام پژوهشهای کاربردی (H.S.R) Health System Researchدخالت داشته باشند. تربیت نیروهایی که قادر باشند بصورت چند ریشه عمل نمایند. نقش ها : دانش آموختگان این رشته درحرفه آینده خودرا درجامعه نقشهای زیررا برعهده خواهند داشت: نقش آموزشی : آموزش به بیماران– افراد پرخطر(high-risk) ودرمعرض خطر(at-risk) نقش پژوهشی :   کمک به پژوهشهای کاربردی (HSRs) در عرصه های بهداشتی کشور نقش پیشگیری کننده : ارائه خدمات پیشگیری سطح نخست،اول، دوم وسوم با انجام اقداماتی غربالگری بیماریها وکمک به تشخیص ودرمان بیماریها، تحت نظارت پزشک مسئول نقش اجرایی : انجام امور اجرایی مربوط به حرفه طول دوره : 4 تا 6 ترم تعداد واحدهای درسی : 67 واحد درسی واحدهای گرایش مبارزه با بیماریها به ترتیب زیر تقسیم می شود: عمومی 13 واحد پایه 10 واحد اصلی 14 واحد اختصاصی 18 واحد کارآموزی 12 واحد بهداشت عمومی public-health(1) گرایش بهداشت خانواده تعریف رشته : رشته بهداشت خانواده ، شاخه ای از علوم بهداشتی است که دانش آموختگان آن ، جهت تامین،حفظ وارتقای سلامت اعضای خانواده ، به ویژه مادران وکودکان می کوشند. دانش آموختگان این رشته برای به ثمر رساندن برنامه های بهداشتی ، باتاکید بر مراقبت از اعضای خانواده بازوهای اجرایی موثری هستند که وظایف خود را تحت نظارت مسئولین بهداشتی – درمانی در نظام ارائه خدمات بهداشتی – درمانی به انجام می رسا نند. رسالت : رسالت موسسات آموزشی تربیت کننده نیرو دررشته بهداشت خانواده، تربیت نیروهای آشنا ، معتقد وعامل به مفاهیم ،مبانی وراهکارهای تامین – حفظ و ارتقای سلامت برای اعضای بهداشت خانواده است. دورنما (Vision): دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی وتکنولوژیک بهداشت عمومی در شاخه بهداشت خانواده در سطح استانداردهای جهانی در طول 10 سال آینده تثبیت جایگاه علمی دانش آموختگان رشته در نظام ارائه خدمات کشور ارتقای شاخصهای مهم سلامت در خانواده های تحت پوشش خدمات دانش آموختگان اهداف کلی : آشنایی فراگیرندگان این رشته با مفاهیم مرتبط با چگونگی تامین،حفظ وارتقای در سطح جامعه به ویژه برای اعضای خانواده کسب اطلاعات وتوانمندی های نگرشی وعملی ضروری در زمینه های شیوه های آموزش در جامعه – نحوه مراقبت ازاعضای خانواده – راهنمایی خانواده ها- پژوهشهای کاربردی ومدیریت کنترل بیماریها نقش ها : نقش آموزشی : آموزش به خانواده ها بویژه مادران در زمینه های مختلف حرفه ای با هدف ارتقای سطح آگاهی ، نگرش وعملکرد بهداشتی درمانی نقش مراقبتی وپایشی : مراقبت ازاعضای خانواده ها ، بویژه مادران وکودکان وپایش سلامت آنها در نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی نقش مشاوره ای : راهنمایی خانواده ها درباره مشکلات مربوط به سلامت اعضای خانواده نقش پژوهشی : کمک به پژوهشهای کاربردی (HSRS) در عرصه های بهداشتی کشوری نقش اجرایی : کمک به مسئولین در اجرای برنامه های بهداشتی نظیر: کنترل اپیدمی ها، شرایط اضطراری و... طول دوره : 4تا 6 ترم تعداد واحدهای درسی : 67 واحد درسی واحدهای گرایش بهداشت خانواده به ترتیب زیر تقسیم می شود. عمومی 11 واحد پایه 10 واحد اصلی 13 واحد اختصاصی 21 واحد کارآموزی 12 واحد بهداشت عمومی (کارشناسی) : شاخه اساسی علوم بهداشتی است. دانش آموختگان آن در جهت حفاظت، ارتقاء وبازسازی سلامت افراد جامعه فعالیت می کنند. دانش آموختگان این رشته باید مجهز به مجموعه ای ازعلوم، مهارتها واعتقاداتی باشند که در جهت توسعه وارتقاء سلامت جامعه تلاش نمایند. رسالت : رسالت رشته کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی آموزش وتربیت نیروهای آشنا، معتقد وعامل به مفاهیم ، مبانی وراهکارهای تامین ، حفظ وارتقاء سلامت برای جامعه ، خانواده و فرد است. چشم انداز(Vision) : فراگیرندگان ضمن تبیت جایگاه خود در بخش بهداشت وآموزش بر اساس استانداردهای جهانی امکان جذب در بازار کار ورفع نیاز جامعه را ایجاد نمایند. اهداف : با آگاهی وعملکرد همسو با نیازهای محیط ، جامعه، خانواده وفرد وبا ارزیابی از چگونگی اثر گذاری عوامل انسانی ، محیطی، اقتصادی و اجتماعی بر چگونگی تامین ، حفظ وارتقاء سلامتی در سطوح مختلف آشنا باشند. از چگونگی مداخله از طریق نیاز سنجی ها ، آموزش بهداشت ، کنترل اپیدمی ها ، مراقبت از چگونگی تغذیه وتغییر در شاخصهای سلامتی در سطح سلامت جامعه آگاهی داشته باشند. نقش ها : نقش آموزشی : آموزش به افراد تحت پوشش نقش پژوهشی : کمک به پژوهشهای کاربردی (HSR) در عرصه های بهداشتی کشور نقش مراقبتی : شرکت در برنامه های مصوب وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در سطح کل جامعه مانند مراقبت از رشد وتکامل کودکان ، مراقبت از مادران باردار و... با عنایت به سطوح سه گانه وپیشگیری نقش اجرایی : شرایط ونحوه پذیرش دانشجو :  1- رشته های کاردانی مورد قبول بهداشت عمومی - بهداشت عمومی ( گرایش بهداشت خانواده) بهداشت مدارس - بهداشت عمومی (گرایش مبارزه با بیماریها) پرستاری دندانپزشکی - بهداشت دهان ودندان راهنمای بهداشت عمومی 2- مواد امتحانی وضرایب آنها : آمارحیاتی واصول وکلیات اپیدمیولوژی اصول تغذیه اصول وکلیات خدمات بهداشتی(روان-محیط – میکروب) جمعیت شناسی وتنظیم خانواده مصون سازی وبرنامه ایمن سازی کشوری اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران 3 طول دوره : 4 تا 6 ترم تعداد واحدهای درسی : 65 واحد واحدها عمومی : 9 واحد پایه واصلی : 11 واحد اختصاصی : 23 واحد کارآموزی درعرصه: 12 واحد

نظرات 32


ثبت نظر درباره «معرفی رشته بهداشت عمومی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید