تکنیک پنجه در والیبال

تکنیک پنجه در والیبال

آسمونی : تکنیک پنجه را میتوان دقیقترین و مهمترین تکنیک والیبال محسوب نمود. اگر بازیکنی این تکنیک را به خوبی فرا گیرد در فاکتورهایی مانند تعیین مسیر توپ، سرعت توپ، محل فرود توپ، هدف گیری دقیق و... بسیار موفق خواهد بود.

شاید به نظر برسد فقط افرادی که در زمین نقش پاسوری را به عهده دارند می بایست در این تکنیک مهارت بالایی داشته باشند، ولی فراگیری درست و مهارت در این تکنیک به بازیکنان حمله ای و حتی لیبروها کمک بسیار شایان توجهی می نماید. البته یاد آوری این نکته ضروریست که مهارت دراین تکنیک دیرتر از مهارت در دیگر تکنیک های والیبال حاصل میشود و به حوصله ی بیشتری هم نیاز دارد.

 

در آموزش پنجه سه محور اصلی مورد بحث قرار می گیرد :

1- وضعیت عمومی بدن

2- وضعیت دستها (قبل ، هنگام و پس از ضربه به توپ)

3- مراحل دریافت و ارسال توپ

 

 شرح مرحله اول : وضعیت عمومی بدن

اگر به گارد پنجه با دقت نگاه کرده باشید متوجه خواهید شد که تفاوتهایی با گارد ساعد در حالت متوسط وجود دارد

الف- در گارد ساعد پاها به اندازه تقریبی 5/1 برابر عرض شانه ها باز میشدند حال آنکه در پنجه پاها به اندازه عرض شانه ها (نه بیشتر) از هم فاصله میگیرند

ب- درگارد ساعد باسن بیشتر از گارد پنجه به سمت عقب متمایل می شود

ج- دستها نیز بالاتر از سطح شکم قرار میگیرند

د- در گاردهای ساعد گفته شده بود بازیکن در حال آموزش پای دلخواه را درجلو قرار دهد ولی در تکنیک پنجه قرار دادن پای راست در جلو الزامی است.

 شرح مرحله دوم : وضعیت دستها

انگشتان دستها بایستی کاملا باز بوده و حالتی کروی به خود بگیرند (دقیقا به اندازه و قالب توپ)

انگشتان شست که با کنار هم قرارگرفتن یک خط را میسازند بایستی موازی ابروها و درفاصله مناسب از سر و صورت قرار بگیرند. انگشتان نشانه هم در کنار هم قرارگرفته و با انگشتان شست یک مثلث را تشکیل میدهند

نکته مهم :

برای اینکه بدانیم وضعیت دستها نسبت به سر (ازلحاظ فاصله) درحالت مناسب قراردارد یا نه می توان تست زیررا انجام داد.

هنگام پنجه زدن دقیقا قبل از عمل ضربه به توپ، دستها را ازهم دورکنید تا توپ از درون مثلث پنجه عبور کند و همزمان با این عمل، سر هیچگونه حرکتی نداشته باشد، اگر توپ درست به محلی که فوتبالیستها تکنیک هدزدن را انجام میدهند برخورد کرد یعنی فاصله دستها درست قرار گرفته است.

البته پس از کسب مهارت سطح تماس انگشتان با توپ کاسته میشود و انگشتان کوچک دیگر هنگام ضربه با توپ تماس نخواهند داشت.

 

شرح مرحله سوم : دریافت و ارسال

مرحله دریافت و ارسال درمدت زمان بسیار کوتاهی انجام میشوند بگونه ای که شاید نتوان مرزی بین آنها در عمل قائل شد اما برای آموزش میتوان آنها را بصورت مجزا توضیح داد.

 

مرحله دریافت :

پس از رسیدن به محل مناسب (زیر و پشت توپ) با استفاده از گامهای درست و اتخاذ گارد مناسب، برای تکنیک پنجه آماده میشویم. در این حالت دستها کاملا به سمت توپ کشیده شده و حالت کروی خود را دارند (آرنجها کاملا کشیده شده اند). بدون آنکه تماسی بین دستها با توپ وجود داشته باشد، دستها به اسقبال توپ میروند و توپ را تا نزدیک شدن به سر همراهی میکنند. در این حالت توپ به نزدیکترین فاصله با دستها و سر رسیده و حالت کروی دستها دقیقاً توپ را احاطه کرده اند.

مرحله ارسال :

هنگامی که توپ در مناسبترین مکان از نظر فاصله با سرقرارگرفت و بدن نیز در حال تعادل و ثبات مناسب بود عمل ضربه زدن به توپ انجام میشود (زمان ضربه) و دستها دوباره توپ ارسالی به سمت هدف را دنبال می کند تا کشیدگی کامل دستها (البته در پاسهای کوتاه فقط مچ دست نیرو را به توپ وارد میکند و نیازی به باز شدن مابقی مفاصل دست نیست). 

 


عملکرد مفاصل در پاس پنجه :

1- در پاس های کوتاه تقریباً تا 1 متر ارتفاع بالاتر از تور (پاس روی سر - پاس جلو و پشت) مفاصل انگشتان و مچ دست به توپ نیرو وارد میکنند .

2- در پاس های متوسط تقریبا از 1 متر تا 4 متر ارتفاع و نزدیک به دو سر تور (نزدیک به آنتن ها) علاوه بر انگشتان و مفصل مچ دست، مفصل آرنج و کتف نیز به توپ نیرو میدهند.

3- در پاس های بلند با ارتفاع و فاصله بیش از 4 متر از تمام مفاصل انگشتان ، مچ دست ، آرنج ، بازو ، کمر، زانوها و مچ پاها استفاده میشود (مثلاً در اجرای پاس بلند از محل قطرهای زمین والیبال)

 

شکلهای مختلف اجرای پاس پنجه :

1- گارد ایستاده

2- گارد متوسط

3- گارد نشسته

4- پنجه در حال پرش

5- پاس پنجه پشت

6- پاس پنجه از پهلو

ثبت نظر درباره «تکنیک پنجه در والیبال»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید