پیش شماره های جدید شهرستان شهریار و ملارد

پیش شماره های جدید شهرستان شهریار و ملارد

طرح حذف پیش کد تهران که مدتی پیش اجرا شد، بدین صورت بود که کلیه پیش کدهای شهرستانهای تابعه تهران، پیش شماره تلفن آنها حذف شد و هم کد شدند با تهران

برای مثال برای شهرستان شهریار اگر شماره بدین صورت بود ، 02623220000 ، شماره جدید شما میشود 65220000 در واقع کد 0262 حذف شده و همچنین عدد 6522 جایگزین 322 شده است، پیش شماره نیز مانند تهران 021 می باشد. با پورتال آسمونی همراه باشید تا از کدهای جدید و قدیم شهرستان های شهریار و ملارد و حومه آگاه شوید  

رديف

نام مركز

كد قديم

كد جديد

1

شهداي شهريار 1

322

6522

324

6524

325

6525

326

6526

327

6527

329

6529

(8 - 3 ) 394

(8 - 3 )4 659

(3) 349

(3)6534

2

بكه

(2 - 0) 378

(2 - 0) 6575

3

انديشه 3

(9 - 7 و 4 - 3 ) 335

(9 - 7 و 4 - 3 ) 6535

355

6555

356

6556

357

6557

(9و 2 - 0) 643

(2 - 0) 6559

4

انديشه 3 (شهرك صدف)

(7) 355

(7) 6555

5

انديشه 1 (ش هاشمي)

352

6552

353

6553

351

6551

(2-0)350

(2 - 0)6562

6

ملارد 1 (ش ميعادي)

(4 - 0)367

(4- 0) 6567

(9 -2) 366

(9 - 2) 6599

7

خادم آباد (ش ذولفقاري)

323

6523

8

انديشه 2 (شهيد شاهرخ)

354

6554

9

شهيد اعرابيان

364

6564

10

وائين

(9 -5)332

(9-5) 6532

(3-0) 333

(3-0)6532

11

جوقين (وحيديه)

(9 -2) 363

(9 -2) 6563

12

شهيد فرجي نوري

(7-1) 365

(7-1) 6560

13

انديشه 4

(9 -5) 334

(9-5) 6534

(1-0)335

(1-0)6535

(2-0)334

(2-0)6534

14

فردوس

(9-2) 346

(9-2) 6546

15

شاهد شهر

(9و 7 - 2) 344

(9و 7 - 2) 6544

16

صبا شهر (قاسم آباد)

(9 -3)362

(9 -3) 6562

17

نصير آباد بدر

(9- 2)395

(9-2) 6595

18

نصيرآباد بدر (سوئيچ بحران)

19

مصطفي خميني

(9و 7 -2)376

(9. 7 -2) 6576

20

شهرآباد بزرگ صفا دشت

(8 - 2) 343

(8 -2)6543

21

خوشنام

(6 -2)347

(6-2)6547

22

اميرآباد خاتونلر (توانبخشي)

(4-0) 374

(4-0)6574

23

بيدگنه

(4-0)372

(4-0)6572

24

اسد آباد

(9و4-2)368

(9و4 -2) 6568

25

اصيل آباد

(6-3)375

(6-3)6575

26

يوسف آباد قوام

(6-3) 358

(6-3) 6558

27

باباسلمان

(5-3)392

(5-3)6573

28

گلگون

(9و 2-0)361

(9و 2 - 0) 6561

29

دهشاد بالا و پائين

(9و 3 - 2) 396

(9و 3 -2) 6596

30

رزكان

(9 و 3 - 2) 393

(9و 3 - 2) 6593

31

كردزار - ابراهيم آباد

(9و 2 -0 )373

(9و.2 -0) 6573

32

ملارد 2 (مهرچين)

(2 - 0 )369

(2 - 0) 6558

33

فاطميه

(1 -0 )379

(1-0)6596

34

يوسف آباد صيرفي

(9و 3 -2)377

(9و 3 -2) 6577

35

شهيد ابراهيمي

(3 -2)345

(3-2) 6545

36

ارغش آباد

(0)399

(0) 6599

37

دكتر حسابي

(9و 6 -0)644

(9و 6 -0) 6514

645

6515

646

6516

647

6517

648

6511

649

6519

640

6510

38

Voice Mail ملارد

555

(8)6572

39

Voice Mail

(5-4و 2 - 1)444

(9)6572

نظرات 16


ثبت نظر درباره «پیش شماره های جدید شهرستان شهریار و ملارد»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید