17 سپتامبر ، روز جهانی ایمنی بیمار

17 سپتامبر ، روز جهانی ایمنی بیمار

این سازمان به منظور کاهش صدمات و آسیب وارده به بیماران از ناحیه خدمات سلامت غیر ایمن بر سه محور به شرح ذیل تاکید نموده است:

  1. ارتقاء سطح آگاهی، توانمندسازی و جلب مشارکت بیماران و جامعه در ارتقاء پیامدهای خدمات سلامت و تقویت نقش آنان در ایمنی خدمات سلامت از طریق ارائه اطلاعات دقیق در مورد تاریخچه بیماری خود و برقراری ارتباط باز و صادقانه با تیم سلامت، رفع ابهامات مرتبط به وضعیت و شرایط بیماری خود و مشارکت و ارتباط فعال با ارائه کنندگان خدمات در زمانی که ایمنی آنان در معرض خطر است.
  2. جلب مشارکت پزشکان، پرستاران، داروسازان و سایر ارائه کنندگان خدمات سلامت به منظور احتساب بیمار و مراقبین وی در تیم سلامت ، ایجاد فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان ها و مراکز درمانی با ترغیب گزارش دهی وقایع ناخواسته ایمنی بیمار و سازماندهی مدیریت خطر واکنشی و پیشگیرانه
  3. نقش سیاست گزاران و دولتمردان در ایجاد خط مشی ها، راهبردها و استراتژی های مناسب و متناسب جهت ارائه خدمات ایمن

ثبت نظر درباره «17 سپتامبر ، روز جهانی ایمنی بیمار»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید