12 آگوست ، روز جهانی فیل

12 آگوست ، روز جهانی فیل

این روز به ابتکار پاتریسیا سیمز، فیلمساز کانادایی و موسسه موسوم به معرفی دوباره فیلها با هدف برجسته کردن وضعیت این پستانداران نامگذاری شده است.

مبارزان حقوق این حیوان وضعیت آن را بخصوص در آسیا بسیار بحرانی توصیف می کنند و ابراز می دارند که فقط چهل هزار عدد از آنها در این قاره باقی مانده است.

تعداد فیلهای آفریقایی هم در اوایل قرن بیستم به پنج میلیون عدد می رسید ولی این تعداد هم اکنون به سیصد هزار کاهش یافته است.

زیست شناسان تجارت غیرقانونی عاج فیل در آفریقا را دلیل اصلی کم شدن تعداد این حیوانات می دانند.

اما دلیل کم شدن تعداد این حیوانات در آسیا افزایش جمعیت و کمبود جا عنوان شده است.

طی نیم قرن گذشته حدود سه چهارم فیلهای آسیایی از بین رفته اند.

ثبت نظر درباره «12 آگوست ، روز جهانی فیل»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید