مفهوم پارادایم

مفهوم پارادایم

درود بر نیک اندیشان

*****

جملات علمی تقدیم به فرهیختگان،

بنابر نظر بعضی از اندیشمندان مفهوم پارادایم در علوم اجتماعی به چهارمعنا به کار می رود:جهان بینی-معرفت شناختی-باورداشت مشترک علمی-نمونه های مدل. **** پرسشهای هستی شناختی دربرگیرنده سئوالهایی است که به حوزه واقعیت،جهان و هستی معطوف هستند.سئوالهایی نظیر:شکل و ماهیت واقعیت چیست؟ چه چیزی وجود دارد که می توان در مورد آن شناخت حاصل کرد؟ **** در روش شناختی،اهداف تحقیق اجتماعی می تواند با این موارد باشد: کاوش-تشریح-تفهم-تبیین-پیش بینی-تغییر و یا ارزیابی برخی از جنبه های اجتماعی جهان. **** پروژه عاقلانه بر این اصول استوار می شود: خِرَد چون مشخصه جهان شمول انسانها-معرفت مرتبط با تجربه و خواست بنیان هاوتعین«خِرَد-تجربه و اثبات گرایی علمی»-پیشرفت اجتماعی و اخلاقی-اهداف منطقی انسان گرایانه- باور به تغییرپذیری مثبت بشر- باور به کمال پذیری ذهن و ظرفیت انسانی.

*********

موفق باشید

ثبت نظر درباره «مفهوم پارادایم»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید