پویایی گروه

درود .....

بعضی از کارشناسان معتقدند که در مطالعه پویایی گروه باید حداقل به پنج جنبه توجه داشت:

وضع گروه «اهداف ودیدگاهها»- ساخت گروه «چگونگی ایجاد و شیوه های بیان اندیشه»- گرایش ها «رفتارهای گروهی و فعالیت های مفید»- رفتار اعضاء «انگیزه های پیوند با گروه و میزان ابتکار»- پویایی گروه «قدرت گروه و میزان کارایی افراد».

موفق باشید.

ثبت نظر درباره «پویایی گروه»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید