مرکز آمار ایران : شکاف درآمدی در ایران کمتر شد

مرکز آمار ایران : شکاف درآمدی در ایران کمتر شد
شکاف درآمدی در ایران کمتر شد - The income gap in Iran has decreased شکاف درآمدی در ایران کمتر شد - The income gap in Iran has decreased

به گزارش آسمونی : بر اساس اعلام مرکز آمار ایران ضریب جینی کل کشور از 40 درصد در سال 1397 به حدود 39.9 درصد در سال گذشته کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش ضریب جینی سال 97 برای خانوار شهری 39.4 درصد و برای خانوار روستایی 35.9 درصد بوده است.

همچنین در سال گذشته ضریب جینی برای  خانوار شهری 38.2 درصد و برای خانوار روستایی 35.3 درصد بوده است، به این ترتیب ضریب جینی یا شکاف طبقانی برای هر دو خانوار شهری و روستایی در سال 98 کاهش یافته است.

ثبت نظر درباره «مرکز آمار ایران : شکاف درآمدی در ایران کمتر شد»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید