آخرین خورشیدگرفتگی قرن به وقوع پیوست

آخرین خورشیدگرفتگی قرن به وقوع پیوست
آخرین خورشیدگرفتگی قرن به وقوع پیوست - The last solar eclipse of the century took place آخرین خورشیدگرفتگی قرن به وقوع پیوست - The last solar eclipse of the century took place

به گزارش آسمونی : آخرین خورشیدگرفتگی قرن در تهران از ساعت 9 و 4 دقیقه صبح آغاز شده‌ است و تا حدود ساعت 11 ادامه داشت. این خورشیدگرفتگی در ایران از نوع حلقوی و بیشترین گرفتگی مربوط به شهرهای جنوب شرق کشور بود.

حلقوی بودن این خورشیدگرفتگی موجب شد این نوع پدیده در ایران با درصدهای متفاوتی قابل رویت باشد. اما بیشترین گرفتگی مربوط به شهرهای جنوب شرق کشور بود و به همین دلیل می‌توانستید به طور دقیق‌تر در متن اطلاعات کافی را در این باره دریافت کنید.

کمترین گرفتگی هم مربوط به شهر‌های شمال غرب کشور بود. به عنوان مثال این مقدار در تبریز 35 درصد و در تهران برابر با 48 درصد است. بیشترین درصد گرفتگی هم با 99 درصد در دریای عمان قابل مشاهده است. البته این پدیده در کشور‌های همسایه هم قابل مشاهده بود.

خورشید گرفتگی‌های بعدی که در ایران قابل مشاهده خواهد بود، بعد از سال 1400 اتفاق می افتد و اولین گرفتگی در 3 آبان 1401 رخ خواهد داد. با حداکثر گرفتگی 60 درصد و بعد از آن هم تا 5 سال هیچ خورشید گرفتگی‌ در ایران قابل رویت نیست و در 11 مرداد 1406 باز هم شاهد یک گرفتی جزئی خواهیم بود. تمام این خورشید گرفتگی‌ها جزئی بوده و گرفتگی کامل در ایران 13 سال دیگر اتفاق می‌افتد.

چابهار: شروع گرفتگی:8:48 صبحاوج گرفتگی:10:15 صبح پایان گرفتگی:11:58 صبح درصد گرفتگی:97/1 درصد

زر آباد: شروع گرفتگی:8:47 صبح اوج گرفتگی:10:15 صبح پایان گرفتگی:11:51 صبح درصد گرفتگی:91/3 درصد

ایرانشهر: شروع گرفتگی:8:51 صبح اوج گرفتگی:10:16 صبح پایان گرفتگی:11:56 صبح درصد گرفتگی:87 درصد

بنت: شروع گرفتگی:8:49 صبح اوج گرفتگی:10:13 صبح پایان گرفتگی:11:52 صبح درصد گرفتگی:86/9 درصد

نیکشهر: شروع گرفتگی:8:51 صبح اوج گرفتگی:10:17 صبح پایان گرفتگی:11:52 صبح درصد گرفتگی:89/7 درصد

سراوان: شروع گرفتگی:8:53 صبح اوج گرفتگی:10:22 صبح پایان گرفتگی:12:05 ظهر درصد گرفتگی:94/6 درصد

زابل: شروع گرفتگی:9:00 صبح اوج گرفتگی:10:25 صبح پایان گرفتگی:12:03 ظهر درصد گرفتگی:76/7 درصد

زاهدان: شروع گرفتگی:8:56 صبح اوج گرفتگی:10:22 صبح پایان گرفتگی:12:01 ظهر درصد گرفتگی:81 درصد

جاسک: شروع گرفتگی:8:46 صبح اوج گرفتگی:10:10 صبح پایان گرفتگی:11:48 صبح درصد گرفتگی:88/3 درصد

سیریک: شروع گرفتگی:8:47 صبح اوج گرفتگی:10:10 صبح پایان گرفتگی:11:48 صبح درصد گرفتگی:85/7 درصد

بشاگرد: شروع گرفتگی:8:48 صبح اوج گرفتگی:10:12 صبح پایان گرفتگی:11:48 صبح درصد گرفتگی:86/7 درصد

میناب: شروع گرفتگی:8:49 صبح اوج گرفتگی:10:11 صبح پایان گرفتگی:11:48 صبح درصد گرفتگی:83/1 درصد

رودان: شروع گرفتگی:8:49 صبح اوج گرفتگی:10:12 صبح پایان گرفتگی:11:48 صبح درصد گرفتگی:82 درصد

بندرعباس: شروع گرفتگی:8:48 صبح اوج گرفتگی:10:10 صبح پایان گرفتگی:11:46 صبح درصد گرفتگی:81/9 درصد

قشم: شروع گرفتگی:8:48 صبح اوج گرفتگی:10:10 صبح پایان گرفتگی:11:46 صبح درصد گرفتگی:82/2 درصد

حاجی آباد: شروع گرفتگی:8:50 صبح اوج گرفتگی:10:11 صبح پایان گرفتگی:11:46 صبح درصد گرفتگی:77/1 درصد

فارغان: شروع گرفتگی:8:50 صبح اوج گرفتگی:10:11 صبح پایان گرفتگی:11:47 صبح درصد گرفتگی:78/9 درصد

بندرلنگه: شروع گرفتگی:8:46 صبح اوج گرفتگی:10:07 صبح پایان گرفتگی:11:42 صبح درصد گرفتگی:81/2 درصد

بستک: شروع گرفتگی:8:47 صبح اوج گرفتگی:10:06 صبح پایان گرفتگی:11:41 صبح درصد گرفتگی:78/7 درصد

جیرفت: شروع گرفتگی:8:52 صبح اوج گرفتگی:10:15 صبح پایان گرفتگی:11:51 صبح درصد گرفتگی:79/1 درصد

سیرجان: شروع گرفتگی:8:52 صبح اوج گرفتگی:10:12 صبح پایان گرفتگی:11:45 صبح درصد گرفتگی:73/4 درصد

گراش: شروع گرفتگی:8:48 صبح اوج گرفتگی:10:07 صبح پایان گرفتگی:11:40 صبح درصد گرفتگی:76/3 درصد

دبیران: شروع گرفتگی:8:49 صبح اوج گرفتگی:10:09 صبح پایان گرفتگی:11:41 صبح درصد گرفتگی:74/1 درصد

عسلویه: شروع گرفتگی:8:47 صبح اوج گرفتگی:10:05 صبح پایان گرفتگی:11:37 صبح درصد گرفتگی:74/4 درصد

ثبت نظر درباره «آخرین خورشیدگرفتگی قرن به وقوع پیوست»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید