روش های بهینه سازی مصرف سوخت

روش های بهینه سازی مصرف سوخت
روشهاي بهينه سازي مصرف سوخت خودرو : 1- شناسائي عوامل افزايش دهنده مصرف سوخت و اجتناب از آن _ شيوه غلط رانندگي و حركت خودروها (بالا رفتن دور موتور در ترافيك و يا رانندگي با سرعت زياد با دندهاي پائين) - تنظيم نبودن موتور - استفاده از تهويه مطبوع (كولر) و ساير تجهيزات جانبي برقي و گرمايشي خودرو - تغيير سرعت ناگهاني خودرو - پائين بودن شيشه هاي خودرو در سرعتهاي بالا - كم بودن باد لاستيكها و لاستيك سابي - زاويه و انحراف داشتن چرخها نسبت به يكديگر - اضافه نمودن وزن خودرو با قرار دادن بار بر روي باربند - استفاده از روغن موتور بجاي روغن استاندارد خاص خودرو 2- شيوه صحيح رانندگي و حركت خودروها روشهاي بهينه كردن رانندگي و حركت خودروها: 1- ايجاد شرايط مناسب براي حركت خودرو: حتما سعي كنيد شيشه خودرو بالا باشد تا خودرو مقاومت كمتري در مقابل هواداشته باشد. - از كولر كمتر استفاده نموده يا سعي كنيد كولر در مسيرهاي سربالائي خاموش نموده و بيشتر در مسيرهاي سر پائيني استفاده شود ترجيحا از كولر بصورت فاصله هاي زماني كوتاه و چرخشي استفاده نمائيد - از تنظيم بودن موتور خودرو خود اطمينان حاصل نمائيد و برنامه اي منظم براي تنظيم موتور خودرو خود در دوره هاي از پيش تعيين شده داشته باشيد - باد لاستيكهاي خودرو خود را بطور منظم كنترل و تنظيم نمائيد - وزن خودروي خود را با تجهيزات جانبي غير ضروري افزايش ندهيد. 2- انتخاب زمان و مسير مناسب براي حركت خودرو: اجتناب از زمان هاي اوج ترافيك براي استفاده از خودرو - همزمان كردن فعاليتهاي هم مسير - انتخاب مسيرهاي كه خودرو در زمان طي آن نياز به توقف كمتري دارد (همانند بزرگراهها و جاده هاي كمربندي و مسيرهاي كم ترافيك) 3- رعايت قوانين و روشهاي صحيح در رانندگي : رعايت حق تقدم و اصول رانندگي صحيح همراه با احترام به حقوق ديگران - رعايت سرعت مجاز - معمولا توسط سازندگان خودرو در دفترچه راهنما به كمترين ميزان مصرف سوخت در يك سرعت معين اشاره شده است با انتخاب سرعت فوق در مسيرهايي كه درل آن رانندگي انجام ميشود ميتوان در مصرف سوخت صرفه جوئي نمود - رها كردن پدال گاز از فاصله معقول از تقاطعها و چراغ قرمزها - پرهيز از تند و كند كردن بي مورد حركت و استفاده از دنده متناسب با سرعت خودرو - اجتناب از ترمز ناگهاني - گاز دادن متناسب با دنده انتخاب شده در زماني كه خودرو در حال حركت است. 4- جايگزين كردن روشهاي ديگر به جاي استفاده از خودرو: استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي - اگر در چند مكان نزديك به هم كارهاي مختلفي داريم ابتدا خودرو خود رادر نزديكي يكي از مكانهاپارك نموده و پياده به مكانهاي مورد نظر برويم - استفاده از وسايل ارتباطي(تلفن.اينترنت و .....) نكته: اتخاذ روشهاي نادرست رانندگي و عدم رعايت نكات اشاره شده حدود 12 الي 20 درصد به ميزان سوخت خودروخواهد افزوده . به اين ترتيب با فرض متوسط ميزان مصرف 5/11 ليتر سوخت براي هر خودرو در روز هرخودرو روزانه بين 4/1 تا 3/2 ليتر و ساليانه 495 تا 840 ليتر اضافه مصرف سوخت خواهد داشت.و بطور متوسط براي هر خودرو در صورت رانندگي صحيح 600 ليتر صرفه جويي خواهد شد. 5- نقش ترموستات در كاهش مصرف سوخت: - موتوري كه در دماي عملكردي بهينه كار كند تا 2 درصد صرفه جويي سوخت به همراه دارد و از لحاظ مصرف سوخت از عملكرد اقتصادي تري برخوردار ميباشد. - نگهداري روغن موتور در دماي صحيح سبب بحداقل رسيدن اصطحكاك و سايش در قطعات موتور خودرو ميگردد. - فاصله بين استارت موتور و رسيدن دمايآن به شرايط عملكردي معمولي بايد كوتاهترين زمان ممكن باشد.در اين صورت سايش موتور به علت انبساط نامتوازن فلزات مختلف و تشكيل بخارات خورنده و اسيدي در موتور به حداقل خود خواهد رسيد. - در خودروهاي مدرن و امروزي دماي جوش مايع خنك كننده بايد به اندازه كافي بالا باشد تا سيستم گرمايشي داخلي خودرو با بازده مناسب كار كند 6- تهويه خودرو و مصرف سوخت: - مطلوب بودن وضعيت هواي داخل خودرو هنگام رانندگي اين امكان براي راننده فراهم مي آورد كه رانندگي آسوده تري داشته باشدو بتواند دقت بيشتري در اين امر اعمال نمايد. - پنجره باز خودرو در حال حركت در سرعت هاي بالا شديدا در مصرف سوخت تاثير دارد و موجب اتلاف و افزايش مصرف سوخت و در نتيجه ايجاد هزينه بيشتر خواهد شد. 7- باد تايرها :تاير بايد داراي باد استاندارد باشد و بصورت هفتگي تنظيم كرد نكته: اگر تاير خودروشما در سرعت 80 كيلومتردر ساعت 100 در صد كاركرد داشته باشد در سرعت 130 كيلومتر در ساعت عمر مفيد آن به اندازه 40 در صد كاهش خواهد يافت ضمن آنكه در اين سرعت نسبت به سرعت 80 كيلومتر در ساعت مصرف سوخت خودرو نيز به اندازه 10 درصد افزايش ميابد استفاده از گاز طبيعيcng - در بيشتر مناطق كشوردر دسترس است. - بسيار پاك ميسوزد و كمترين آلايندگي را دارد. - بسيار ارزان و با صرفه است. - هزينه مصرفي كمتري بر اقتصاد كشور تحميل ميكند. - با استفاده ازcng امكان سوختگيري در منازل نيز براي كاربران فراهم خواهد شد. مروري كلي بر روشهاي كاهش مصرف سوخت: - كاهش حركات و نقل و انتقالات با تحقق مطلوب دسترسيها انسان .كالاو خدمات بين كاربريهاي مختلف (هرچه تعداد دسترسي ها در يك شبكه حمل و نقل بيشتر باشد حق انتخاب بيشتر شده و تصميم گيريا به سمت مصرف بهينه انرژي جهت خواهد گرفت). - كاهش تعدادتقاطع ها و ميادين شهر و جلوگيري از توقف هاي طولاني وسليل نقليه - رعايت اصول آيروديناميك در طراحي وسايل نقليه - كنترل جدي و مستمر معاينه فني وسايل نقليه موتوري - ضريب موتوريزاسيون ومالكيت اتومبيل شخصي - آموزش ترافيك (مديران.برنامه ريزان.كارشناسان. كاردانان.رانندگانو عامه مردم) - اجراي دقيق قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي - رعايت اصول طراحي هندسي راه در طراحي شبكه - نوع رويه راه(استفاده از رويه سيمان به جاي آسفالت باعث كاهش 10 درصد مصرف سوخت كاميونهاي سنگين ميشود). - نگهداري و مرمت رويه راه - خط كشي شبكه و فضاهاي ارتباطي - زمانبندي چراغهاي راهنمايي و رانندگي - رسيدگي سريع به تصادفات رانندگي و رفع سد معبر ناشي از آنّ - تابلوهاي راهنمايي - كنترل ترافيك سواره و پياده - تغييرات سرعت در اثر قوس ها .فواصل ديد عرض راه و شيب عرضي بر مصرف بهينه سوخت تاثير ميگذارد - شيب طولي راه با ايجاد يك نيروي منفي در خلاف جهت حركت وسيله نقليه يك بار اضافي و در نتيجه مصرف سوخت بيشتر را به وسيله نقليه تحميل ميكند. - استفاده از ظرفيت استاندارد وسايل استاندارد وسايل نقليه باري و مسافربري - تعداد ساعات كاركرد.ماشين الات راه سازي شاخص مناسبي براي مميزي مصرف انرژي است(عوامل سازماني و مديريتي). -استفاده از خودروهاي با فن آوري نوين (استفاده از ابزارهاي الكترونيكي و ريزپردازندها) در صنعت خودروسازي باعث كاهش مصرف سوخت ميشود. - عوامل اجتماعي (طرح حمايت سازندگان سيستم سوخت رساني به منظور كاهش مصرف ويژه سوخت مي تواند با مقاومت سازندگاني روبرو شود كه احساس كنند در بازار جديد قدرت رقابت آنها كاهش خواهد يافت. - مديريت ترافيك (كاهش تقاضاي سفر دوم در صورت ضروري بودن سفراستفاده از وسايل نقليه با مصرف كمتر تشويق ميشود)ّ. - افزايش خودروهاي امداد و فوريت هاي جاده اي - استفاده از اخذ عوارض الكترونيكي - نوسازي ناوگان حمل و نقل بار و مسافر - بهبود جاده ها وراههاي كشور با احداث جاده هاي جديد .پل و حفر تونل - نسبت طول راهها بر حسب نوع در سال 1381 راه اصلي 35 درصد راه فرعي 58 درصد آزاد راه 7 درصد

ثبت نظر درباره «روش های بهینه سازی مصرف سوخت»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید