25 تیر ، روز بهزیستی و تامین اجتماعی

25 تیر ، روز بهزیستی و تامین اجتماعی

سازمان بهزیستی

آسمونی : این سازمان به منظور نیل به اهداف خود با اتخاذ تدابیر لازم و حمایت های گوناگون از كودكان نیازمند، زنان و كودكان بی سرپرست، ابن السبیل (در راه ماندگان) و نیز عرضه خدمات توانبخشی به معلولان جسمی و ذهنی، مبتلایان به بیماری های صعب العلاج، معتادان و ناسازگاران اجتماعی و هم چنین پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی و غیره با توجه به حفظ ارزش ها و كرامات والای انسانی و تكیه بر تعاون و همیاری مردم نیكوكار و همكاری های نزدیک روحانیون متعهد و سایر طبقات دلسوز كشور تلاش می كند.

بی تردید، سلامت جسم و روان، زیربنایی ترین عامل پیشرفت و تكامل یک جامعه است و امروزه برای دستیابی به این هدف با اجرای برنامه های پیشرفته بهداشتی و بهزیستی در بسیاری از كشورهای توسعه یافته افراد جامعه از دوران شیرخوارگی تا پایان زندگی تحت مراقبت قرار می گیرند و سازمان های ذی ربط با دقت در مواد غذایی و تغذیه، سالم سازی محیط زندگی، توسعه برنامه های مختلف، پیشگیری و غیره مانع بروز بسیاری از امراض و معلولیت ها می شوند تا سلامت مردم تامین شود.

سازمان تامین اجتماعی

سایت آسمونی : ﻣﻔﻬﻮم تامین اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻌﺎدل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واژه ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮐﻤﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﺳﻮ اﺳﺖ.

اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻧﯿﺎز ﺧﻮد، زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، آﻧﺎن را ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﮑﺮی، ﻋﻤﻠﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس، اﻧﺴﺎن ﻫﯿﭻ ﮔﺎه از راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ و در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﯾﺎری دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺎز دارد .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ راﺑﻄﻪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ و اﺣﺴﺎس مسووﻟﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ، اﺛﺮ ﻧﯿﮏ و ارزﻧﺪه ای در ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎع اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

دو اﺻﻞ تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﻣﻠﺖ ﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ، اﻧﻮاع ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن، ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن و اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺼﺪاق روﺷﻨﯽ از زﻣﯿﻨﻪ تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺴﺖ. اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن، تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را تاﻣﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ وﺳﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ دو اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ دارد: اﺻﻞ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و اﺻﻞ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ در درآﻣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ.

اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

پورتال آسمونی : اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ در تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ: ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ در تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺳﻮی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد. در ﻗﺴﻢ اول، ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﺳﺖ و در ﻗﺴﻢ دوم، ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺛﺮوت و ﻣﮑﻨﺖ، مسووﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮاي تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ، در واﻗﻊ اﻣﺎﻧﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺴﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد و ﻧﺪاری ﺷﺪﻧﺪ، آﻧﺎن ﮐﻪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار هستند، ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ و اﻣﺎﻧﺖ داری، ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﻢ درآﻣﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺲ اﮔﺮ آﻧﺎن ﺣﻖ اﻣﺎﻧﺖ داري را ﺧﻮد ادا ﻧﮑﺮدﻧﺪ، ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻖ دارد ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ، آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﺪ.

ثبت نظر درباره «25 تیر ، روز بهزیستی و تامین اجتماعی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید