ضرب المثل های کودکانه با معنی و نقاشی

ضرب المثل های کودکانه با معنی و نقاشی

در این بخش آسمونی تعدادی از معروف ترین ضرب المثل های فارسی که برای کودکان و نوجوانان ساده و قابل فهم هستند را منتشر می کنیم.

ضرب المثل های کودکانه با معنی و نقاشی

آب از سرچشمه گل آلود است

آب پاکي روي دستش ريخت

آبشان از يک جوي نمي رود

آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند

آب حيات نوشيد

آب زير کاه

آتش بيار معرکه

آش شله قلمکار

آفتابي شد

آنجا که عيان است چه حاجت به بيان است

ارنعود

از آسمان افتاد

آنکه شتر را به پشت بام برد خودش بايد پايين بياورد

از بيخ عرب شد

از پشت خنجر زد

احساس بالاتر از دليل است

از خجالت آب شد

از دماغ فيل افتاد

از ترس عقرب جراره به مار غاشيه پناه مي برد

از کوره در رفت

از کيسه خليفه مي بخشد

از ريش به سبيل پيوند مي کند

اشرف خر

اشک تمساح

اگر براي من آب نداشته باشد، براي تو نان که دارد

الکي

المفلس في امان الله

امامزاده اي است که با هم ساختيم

ايراد بني اسراييلي

اين به آن در

اين شتري است که در خانه همه کس مي خوابد

اين طفل يکشبه ره يکساله مي رود

با آب حمام دوست مي گيرد

باج سبيل

باد آورده را باد مي برد

باد صرصر

بادنجان دور قاب چين

با سلام و صلوات

باش تا صبح دولتت بدمد

با همه بله، با من هم بله

برعکس نهند نام زنگي کافور

برج زهرمار

بالاتر از سياهي رنگي نيست

به خاک سياه نشاندن

برو آنجا که عرب ني انداخت

بز بياري

بره کشان است

بر قوزک پايش لعنت

بعد از سي سال نوروز به شنبه افتاد

بز اخفش

سايه تان از سر ما کم نشود

سبزي پاک کردن

سبيلش آويزان شد

سبيلش را چرب کرد

ستون به ستون فرج است

ستون پنجم

سد سکندر باش

سر و کيسه کردن

سرم را بشکن، نرخم را نشکن

سر و گوش آب دادن

سنگ کسي را به سينه زدن

سگ نازي آباد

نظرات 3


ثبت نظر درباره «ضرب المثل های کودکانه با معنی و نقاشی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید