قیمت سیمان

قیمت سیمان

قیمت سیمان

نام محصول

نوع بسته بندی

توضیحات

قیمت

سیمان بنایی (جدید) تن لمینت(برزنتی) 100,000
سیمان تیپ 1 آبیک تن پاکتی(کاغذ) 112,000
سیمان تیپ 1 تهران تن لمینت(برزنتی) 112,000
سیمان تیپ 2 آبیک تن فله (بونکر) 117,000
سیمان تیپ 2 تهران تن لمینت(برزنتی) 122,000
سیمان تیپ 2 نایین تن فله (بونکر) 96,000
سیمان تیپ 2 نایین تن لمینت(برزنتی) 112,000
 سیمان تیپ 5 تهران تن فله (بونکر) 98,000
سیمان تیپ 1 تهران تن فله (بونکر) 97,000
سیمان تیپ 1 ساوه تن لمینت (برزنتی) 117,000
سیمان تیپ 2 تهران تن فله (بونکر) 96,000
سیمان تیپ 2 جاجرود تن فله (بونکر) 101,000
سیمان تیپ 2 ساوه تن فله (بونکر) 101,000
سیمان تیپ 2 ساوه تن لمینت (برزنتی) 116,000
سیمان تیپ 2 شمال تن لمینت (برزنتی) 116,500
سیمان تیپ2 جاجرود تن لمینت (برزنتی) 116,500
سیمان تیپ5 تهران تن لمینت(برزنتی) 114,000
سیمان سرباره نائین تن لمینت(برزنتی) 109,000
سیمان سفید ارومیه تن پاکتی(لمینت) بدون حمل 193,000
سیمان سفید دماوند 50kg تن لمینت(برزنتی) 187,500
سیمان سفید 50 کیلویی تن لمینت (برزنتی) 194,000
سیمان سفید25کیلویی تن لمینت (برزنتی) 198,000
سیمان پزولان ویژه (جدید) تن پاکتی(لمینت) 103,000
سیمان پزولانی تهران تن فله (بونکر) 86,000
سیمان پزولانی تهران تن لمینت(برزنتی) 104,000
سیمان پزولانی ساوه تن لمینت (برزنتی) 112,000
سیمان بنایی (جدید) تن لمینت(برزنتی) 100,000
سیمان تیپ 1 آبیک تن پاکتی(کاغذ) 112,000
سیمان تیپ 1 تهران تن لمینت(برزنتی) 112,000
سیمان تیپ 2 آبیک تن فله (بونکر) 117,000
سیمان تیپ 2 تهران تن لمینت(برزنتی) 122,000
سیمان تیپ 2 نایین تن فله (بونکر) 96,000
سیمان تیپ 2 نایین تن لمینت(برزنتی) 112,000
 سیمان تیپ 5 تهران تن فله (بونکر) 98,000
سیمان تیپ 1 تهران تن فله (بونکر) 97,000
سیمان تیپ 1 ساوه تن لمینت (برزنتی) 117,000
سیمان تیپ 2 تهران تن فله (بونکر) 96,000
سیمان تیپ 2 جاجرود تن فله (بونکر) 101,000
سیمان تیپ 2 ساوه تن فله (بونکر) 101,000
سیمان تیپ 2 ساوه تن لمینت (برزنتی) 116,000
سیمان تیپ 2 شمال تن لمینت (برزنتی) 116,500
سیمان تیپ2 جاجرود تن لمینت (برزنتی) 116,500
سیمان تیپ5 تهران تن لمینت(برزنتی) 114,000
سیمان سرباره نائین تن لمینت(برزنتی) 109,000
سیمان سفید ارومیه تن پاکتی(لمینت) بدون حمل 193,000
سیمان سفید دماوند 50kg تن لمینت(برزنتی) 187,500
سیمان سفید 50 کیلویی تن لمینت (برزنتی) 194,000
سیمان سفید25کیلویی تن لمینت (برزنتی) 198,000
سیمان پزولان ویژه (جدید) تن پاکتی(لمینت) 103,000
سیمان پزولانی تهران تن فله (بونکر) 86,000
سیمان پزولانی تهران تن لمینت(برزنتی) 104,000
سیمان پزولانی ساوه تن لمینت (برزنتی) 112,000

ثبت نظر درباره «قیمت سیمان»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید