ضرب المثل های کردی

ضرب المثل های کردی
زبان کوردی ضرب المثل های زیادی دارد. اگر به زبان کوردی علاقه دارید، این بخش آسمونی را تا پایان دنبال نمایید چرا که تعدادی از ضرب المثل های کردی به همراه معنی آن ها منتشر می کنیم. ضرب المثل های کردی لووتێکی کا تێری لووتێکی با . توضیح : کنایه از شاخ فیل افتادن و کسی که زیاد مغرور است . له بانۆ زه‌وقه له خوارۆ ته‌وقه . توضیح : مَثَل چیزی است که ظاهرش با باطنش در تعارض است . قه‌ل وه‌ قه‌ل یه‌ژێ روو ڕه‌ش. توضیح : معادل فارسی : دیگ به دیگ می گه روت سیاه . تا دووری سێوی سووری تا نزیکی مارمه‌زووکی. توضیح : انسان ها تا از هم دور هستند همدیگر را دوست دارند ، اما وقتی در کنار هم باشند آن عطش دوری را ندارند . معادل فارسی : دوری و دوستی قسه‌یه گۆشتی پێ ناگری ، گۆشتی پێ دامه‌نه. توضیح : سخنی که متناسب با شرایط زمانی و مکانی نباشد از به زبان آوردن آن زیانبار می شوی . لووتێکی کا تێری لووتێکی با . توضیح : کنایه از شاخ فیل افتادن و کسی که زیاد مغرور است . له بانۆ زه‌وقه له خوارۆ ته‌وقه . توضیح : مَثَل چیزی است که ظاهرش با باطنش در تعارض است . قه‌ل وه‌ قه‌ل یه‌ژێ روو ڕه‌ش. توضیح : معادل فارسی : دیگ به دیگ می گه روت سیاه . تا دووری سێوی سووری تا نزیکی مارمه‌زووکی. توضیح : انسان ها تا از هم دور هستند همدیگر را دوست دارند ، اما وقتی در کنار هم باشند آن عطش دوری را ندارند . معادل فارسی : دوری و دوستی قسه‌یه گۆشتی پێ ناگری ، گۆشتی پێ دامه‌نه. توضیح : سخنی که متناسب با شرایط زمانی و مکانی نباشد از به زبان آوردن آن زیانبار می شوی . له خۆیا سه‌رێ سینیه‌که. توضیح : کنایه از حلوا پخش نمی کنن است . گوڵ بۆی وه‌نه‌وشه نادا. توضیح : هر گلی بویی دارد . برامان برایی ، کیسه‌مان جیایی. *توضیح : حساب حساب است کاکا برادر . ڕه‌فیقی نائه‌هل مه‌که و دۆستی بێگانه ، ئه تکا به‌تانه. توضیح : رفاقت با نااهلان باعث رسوایی ات میشود. شێر به گویچکه ئه‌گرێ. توضیح : کنایه از شجاعت و شهامت است. ڕاس بچو و حاکم مه‌چوو. ( که لهوڕی ) توضیح : سعی کن رفتارت درست باشد تا دچار مشکل و دردسر نشوی . قه‌وم گۆشتی یه‌ک بخوا ، زوقوانی یه‌ک ناشکینێ. توضیح : خویشاوندان هر چند بد باشند ولی در حفظ آبرویت می کوشند. سه‌ری قه‌وی ده‌وڵه‌ته ، پێ ی قه‌وی مه‌ینه‌ته. توضیح : ژنێ خاسه ، ده‌م و زوان گلێروێ ، باوان و خه‌زووران وه‌ یه‌ک نێروێ. توضیح : ئه‌گه‌ر گوڵ نیه‌ی دڕکیش مه‌به. توضیح : اگر عامل خیر نیستی شر هم مرسان. دۆس ئه‌وه‌یه بمگرینێ نه‌ک بمکه‌نینیێ. توضیح : دوست واقعی آن است که مرا بگریاند نه مرا بخنداند. قورواق وه قیڕه قه‌وی ناوێ. توضیح : معادل فارسی : با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود. بزنێکی گه‌ڕ ، ڕانێ گه‌ڕ ئه‌کات. توضیح : کنایه از سرایت فساد از انسانهای فاسد به جامعه است. توضیح : هر کسی که در این دنیا هست روزیش مشخص و معلوم است. رۆزی به قول ناگیرێ. توضیح : رزق و روزی بیش از حدی که مقدر است با سعی و تلاش به دست نمی آید. یه‌ک پێ وه یه‌ک رۆژ ، دوو پێ وه دوو رۆژ. توضیح : هر چیز به تناسب تکاملش زمانبر است. خوا بدا له که‌سێ ، هه‌ر دوو چاوی کوێر ئه‌کا و باڵی ئه‌وه‌سێ. توضیح : مأیوس شدن از علائم بدبختی است. کاری گه‌ن مه‌که و له خوا مه‌لاڵێرۆ. توضیح : گناه نکردن از توبه کردن آسانتر است. نوێژ که‌ری نوورینی ، کار که‌ری شیرینی. توضیح : نمازگزاردن باعث نورانی شدن چهره و کار کردن باعث جذابیت و دلنشینی انسان می شود. ئاو له گه‌وره‌وه ئه‌رژێ. توضیح : هر کاری از بزرگتر شروع می شود. فه‌رزه‌ن خاڵو وه‌ڵووه. توضیح : اخلاق و رفتار فرزند به دایی اش می رود. هه‌وهه‌وی شوێنی گورگ. توضیح : کنایه از کارهای بیهوده بعد از رخداد فاجعه. کوڕی زرنگ بێت تاریکه شه‌و فره‌س. توضیح : اگر کسی واقعاً خواهان انجام کاری باشد فرصتهای زیادی برای انجام آن دست می دهد. به‌ردێ که شێت بیخاته بنی گۆم هه‌زار ژیر ده‌ری نایه‌رێ. توضیح : دردسری که جاهلان به آسانی آنرا ایجاد میکنند دانایان به این آسانیها نمیتوانند چاره کنند. قسه یا له شێت بگره یا له مناڵ . توضیح : حرفهای صادقانه را از بچه ها و ساده لوحان بشنوید.

ثبت نظر درباره «ضرب المثل های کردی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید