دعای گنج العرش

دعای گنج العرش
آیا تا به حال دعای گنج العرش را خوانده اید؟ آیا می دانید خواص دعای گنج العرش چیست؟ دعای گنج العرش یکی از دعاهای عظیم الشأن است که برای برکت در روزی و نابودی دشمنان و بسیاری امور دیگر خوانده می شود. آسمونی در این بخش متن دعای گنج العرش به همراه خواص دعای گنج العرش را برای شما عزیزان شرح می دهد. خواص دعای گنج العرش در بعضی از کتب این دعا را از حضرت رسول (ص) نقل و برای آن خواص و اثرات زیادی نوشته‌اند و از آن جمله است که به خواننده دعا خدای تعالی سه چیز مرحمت فرماید: خواص دعای گنج العرش اول برکت در روزی خواص دعای گنج العرش دوم از غیب روزی او می‌رسد خواص دعای گنج العرش سوم دشمن او نابود شود و هر کس آن را بخواند یا پیش خود نگهدارد از شر شیطان و بلیات زمین و آسمان محفوظ ماند و اگر این دعا را هر روز بخواند به شخص بیماری که اطباء از معالجه او مأیوس شده‌اند بدمد خداوند از فضل خود او را شفای عاجل عنایت فرماید و اگر شخص دارای اولاد نباشد و این دعا را با مشک و عنبر بنویسد و سی و یک روز نزد خود نگه دارد خداوند عالم او را صاحب اولاد فرماید و امید هست که دارنده این دعا در قیامت درجه و مقام عالی داشته باشد. از خواص دعای گنج العرش به همین قدر اکتفا شده هر که خواهد به آ‌نها مراجعه نماید. متن دعای گنج العرش بِسم ِالله الرَّحمن الرَّحيم لا اله الاّ اللهُ سُبحانَِ المَلِكِ القُدّوس لا اله الاّ اللهُ سُبحانَ العَزيزالجَبّار لا اله َ الاّ الله ُ سُبحان اَلرَّوف الرَّحيم لا الهَ الاّ الله ُ سُبحانَ الغَفوُرِالرَّحيم لا الهَ الاّ الله ُ سُبحانَ الكَريمِ الحَكيم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ القَوِيِّ الوَفِيِّ لا اله الاّ اللهُ سُبحان َ الَّطيفِ الخَبير لا الهَ الاّ الله ُ سُبحان الصَّمَد ِ المَعبود ِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحان َ الغَفوُر ِ الوَدوُد لا اله َ الاّ اللهُ سُبحانَ الوَكيل الكََفيل لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الرَّقيب الحَفيظ ِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الدّائِمِ القائِم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ المُحي ِ المُميت لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الحَيّ ِ القَيّوُم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الخالِق ِ البارِيءِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ العَلِيِّ العَظيم لا اله الاّ اللهُ سُبحانَ الواحِدِ الاَحَد لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الموءمِنِ المُهيمِن لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الحَسيب ِالشَّهيد لا الهَ الااللهُ سُبحانَ الحَكيم ِ الكَريم لا اله الاّ اللهُ سُبحانَ الاوَّل ِ القَديم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الاوَّل ِ الاخِرِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الظّاهِرِ الباطِن لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الكَبير المُتَعال لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ القاضيِ الحاجات لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الرَّحمن ِ الرَّحيم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ رَبِّ العَرشِ العَظيم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ رَبّيَ الاَعلي لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ البُرهان ِالسُلطان لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ السّميِعِ البَصير لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الواحِدِ القََهّار لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ العَليمِ الحَكيم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ السّتّار الغَفّار ِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الرَّحمن الدَّيّان لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الكَبير الاَكبَر لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ العَليم ِ العَّلاّم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الشّافي الكافي لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ العَظيم الباقي لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الصَّمَد ِ الاَحَد لا الهَ الاّ اللهُ سُبحان رَبِّ الاَرضِ وَ السَّموات لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ خالِقِ المَخلوقات لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ مَن خَلَقَ اللَّيلَ وَ النَّهار لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الخالِقِ الرّازق لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الفَتّاح ِ العَليم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ العَزيزِ الغَنيِّ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الغَفوُر الشَّكورِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ العَظيمِ العَليم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ ذِي المُلكِ وَ مَلَكوُت لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ ذِي العِزَّةِ وَ العَظَمَةِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ ذِي الهَيبَةِ وَ القُدرَةِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ ذِي الكِبرياءِ وَالجَبَروُت ِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ السَّتّار ِ العَظيم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ العالِمِ الغَيبِ لا اله َ الاّ اللهُ سُبحانَ الحَميدِ المَجيد لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الحَكيمِ القَديم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ القادِرِ السَّتَّار لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الَسَّميعِ العَليم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الغَنيِّ العَظيم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ العَلاّمِ السَّلام لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ المَلِكِ النَّصير ِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الغَنيِّ الرَّحمن لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ القَريبِ الحَسَنات لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الوَلِيِّ الحَسَنات لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الصَّبوُر ِ السَّتّار لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الخالِقِ النّوُر لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الغَنيِّ المُعجِز لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الفاضِل الشَّكوُر لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الغَنيِّ القَديم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الجَلالِ المُبين لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الخالِصِ المُخلِص لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الصّادِقِ اَلوَعد لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الحَقِّ المُبين لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ ذِي القوَّةِ المَتين لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ القَويِّ العَزيز لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الحَيِّ الَّذي لا يَموُت لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الَعلاّمِ الغُيوُبِ لا اله الاّ اللهُ سُبحانَ السَّتّار العُيُوب ِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الغُفرانِ المُستَعان لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ رَبِّ العالَمين لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الرَّحمن السَّتّار لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الرَّحيم ِ الغَفّار لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ العَزيزِ الوَهّاب لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ القادِرِ المُقتَدِر لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ ذِي الغُفرانِ الحَليم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ المَلِكِ المُلكِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ البارِيءِ المَصَوِّر لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ العَزيزِ الجَبّار لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الجَبّارِ المُتَكَبِّر لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ عَمّا يَصِفوُن لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ القُدّوُس السُّبُّوح ِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ رَبِّ المَلئَِكَةِ وَالرُّوح لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ ذِي الالاءِ وَ النَّعَماءِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ المَلِكِ المَقصُود لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الحَنّانِ المَنّان ِ لا الهَ الاّ اللهُ ادَمُ صَفي الله لا الهَ الاّ اللهُ نوُحُ نَجيُّ اللهِ لا اله الاّ اللهُ اِبراهيمُ خَليلُ الله لا الهَ الاّ الله ُ اِسمَعيل ذَبيحُ الله لا الهَ الاّ اللهُ موسي كََليم الله لا الهَ الاّ اللهُ داوُد ُ خَليفَةُ الله لا الهَ الاّ اللهَُ عيسي روُح الله لا اله َ الاّ اللهُ مُحَمَّد رَسوُل الله وَ صَلَّي اللهُ عَلي خَيرِ خَلقِهِ وَ نوُرِ عَرشِهِ اَفضَلِ الانبياءِ وَ المُرسَلين َ حَبيبِنا وَ سَيِّدِنا وَ سَنَدِنا وَ شَفيعِنا مَولانا مُحَمَّد وَ عَلي الِهِ وَ اَصحابِهِ اَجمَعين بِرَحمَتِكَ يا اَرحَمَ الراحِمين .  

ثبت نظر درباره «دعای گنج العرش»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید