بهترین املاک در منطقه 6 تهران

بهترین املاک در منطقه 6 تهران

منطقه 6 شهرداری تهران یکی از مناطق شهری تهران است که در مرکز این شهر واقع است. اگر می خواهید با منطقه 6 تهران بیشتر آشنا شوید این مقاله آسمونی را تا انتها مطالعه نمایید چرا که به معرفی منطقه 6 تهران می پردازیم.

شكل گيری و گسترش منطقه 6 شهر تهران با روی کار آمدن پهلوی اول آغاز می گردد. در اين دوره لبه های جنوبی منطقه 6 با احداث مراكزی مثل : دانشگاه تهران ، بيمارستان هزار تختخوابی (بيمارستان امام) ، دانشگاه پلی تكنيك ( مدرسه فنی )، پارك فرح (پارك لاله) و چندين مركز ديگر شكل گرفته و به تدريج به سمت شمال رشد می كند.

براساس عكس هوائی سال 1319 ، آب كرج (بلوار كشاورز) و خيابان كريمخان فعلی منتهی اليه شمال شهر تهران و حد شمالی محدوده (منطقه 6 فعلي) بوده است. همچنين بيمارستان امام از ديگر مراكز شاخص منطقه با فاصله كوتاهی از شهر در سمت شمال غربی شهر قرار داشته است. در اين دوره لبه جنوب غربی منطقه هنوز شكل نگرفته بود. در دوره پهلوی دوم با امتداد يافتن خيابان های پهلوی (ولی عصر)، حافظ ، شميران(شريعتي) به سمت شمال و تشكيل خيابان های فرعی ديگری مثل يوسف آباد سبب شكل گيری محله های يوسف آباد و اميرآباد گرديد.

در دوره اول ده ساله 1335 ، محله های يوسف آباد و اميرآباد كاملا ساخته شده و جز حاشيه شمالی شهر تهران نيز محسوب می گرديد. در اين دوره در بخش وسيعی از اراضی عباس آباد هنوز هيچ گونه ساخت و ساز انجام نشده است. بنابراين محدوده ساخت و ساز تا سال 1335 در شرق خيابان پهلوی (ولی عصر) به جنوب خيابان عباس آباد (شهيد بهشتي) و در غرب خيابان پهلوی به شمال يوسف آباد و شمال خيابان اميرآباد محدود می شود. در اين دوره مابين محله های يوسف آباد و اميرآباد نيز به علت وضع توپوگرافی زمين ، ساخت و سازی انجام نگرفته است.

مراكز اداری زيادی در خيابان تخت جمشيد (طالقاني) بوجود می آمد و قطب تجاری شهر هنوز بازار بزرگ می باشد. از سال 1335 تا سال 1345 آن بخش از محدوده منطقه 6 كه بخشی از محدوده مركزی شهر بوده متراكم ترگرديد و زمين های خالی مابين محله يوسف آباد و اميرآباد ساخته شد و خيابانهای فرعی متعددی شكل گرفت كه از آن جمله می توان به خيابان های فاطمی كنونی ، خيابان وزرا (شهيد خالد اسلامبولي) ، خيابان تخت طاووس ، خيابان قزل قلعه و غيره اشاره نمود.

تعداد ادارات دولتی و مراكز تجاری روزبروز بيشتر گرديد. امتداد شمال جاده پهلوی نيز مورد استفاده تفريحی قرار گرفت . مخصوصا در روز های تعطيل عده زيادی از افراد طبقات پائين برای تفریح در زير درختهای كهنسال جاده پهلوی نشسته و با پهن كردن بساط ناهار روز تعطيل را مي‎گذرانند. در اين دوره ساختمان مركزی شركت ملی نفت در سال 1341 در خيابان تخت جمشيد احداث گرديد. اهميت صنعت نفت در كشور به علت عظمت و كيفيت ساختمان ، بنای مذكور در بين ابنيه شهر مقام برجسته ای داشت.

اين ساختمان در امتداد خيابان تخت جمشيد (طالقاني) كه محل فعاليت‎ های بازرگانی است تغييری بوجود آورد. در دوره 1345 تا 1355 تحولات شگرفی در توسعه شهر تهران و بالطبع منطقه 6 مطالعه ایجاد شده است. انجام مطالعات طرح جامع توسعه 25 ساله تهران و به تصويب رسيدن آن در سال 1347 و افزايش قيمت نفت در سال 1352 و ... از عوامل تاثيرگذار در گسترش لجام گسيخته شهر در اين دوره محسوب می شوند.

در اين دوره يكی از ساختمانهای عمده نواحی جديد شهر ، ساختمان وزارت كشاورزی است كه در لبه شمالی بلوار اليزابت دوم (بلوار كشاورز) احداث گرديد. بيمارستان شماره 1 ارتش ، مدرسه عالی بازرگانی ، انجمن ايران و آمريكا‌ ، هتل ميامی ، تلويزيون ملی ايران ، قصر يخ ، آسايشگاه معتادين ، هنرستان بنياد پهلوی ، دبستان و دبيرستان سن لوئی ، پارك ساعی ، پارك فرح ، دانشگاه تهران ، بيمارستان هزار تختخوابی (امام) ، موزه فرش ، ميدان وليعهد (ولی عصر) و شركت ملی نفت ايران از مراكز و ساختمانهای مهم اين دوره در محدوده منطقه بوده است.

امتداد شمال جاده پهلوی نيز مورد استفاده تفريحی قرار گرفت. مخصوصا در روزهای تعطيل عده زيادی از افراد طبقات پائين برای تفریح در زير درختهای كهنسال جاده پهلوی نشسته و با پهن كردن بساط ناهار روز تعطيل را مي‎گذرانند. در اين دوره ساختمان مركزی شركت ملی نفت در سال 1341 در خيابان تخت جمشيد احداث گرديد. اهميت صنعت نفت در كشور به علت عظمت و كيفيت ساختمان ، بنای مذكور در بين ابنيه شهر مقام برجسته ای داشت.

اين ساختمان در امتداد خيابان تخت جمشيد (طالقاني) كه محل فعاليت‎های بازرگانی است تغييری بوجود آورد. در دوره 1345 تا 1355 تحولات شگرفی در توسعه شهر تهران و بالطبع منطقه 6 مطالعه ایجاد شده است. انجام مطالعات طرح جامع توسعه 25 ساله تهران و به تصويب رسيدن آن در سال 1347 و افزايش قيمت نفت در سال 1352 و ... از عوامل تاثيرگذار در گسترش لجام گسيخته شهر در اين دوره محسوب می شوند. در اين دوره يكی از ساختمانهای عمده نواحی جديد شهر ، ساختمان وزارت كشاورزی است كه در لبه شمالی بلوار اليزابت دوم (بلوار كشاورز) احداث گرديد.

 بيمارستان شماره 1 ارتش ، مدرسه عالی بازرگانی ، انجمن ايران و آمريكا‌، هتل ميامی ، تلويزيون ملی ايران ، قصر يخ ، آسايشگاه معتادين ، هنرستان بنياد پهلوی ، دبستان و دبيرستان سن لوئی ، پارك ساعی ، پارك فرح ، دانشگاه تهران ، بيمارستان هزار تختخوابی (امام) ، موزه فرش ، ميدان وليعهد (ولی عصر) و شركت ملی نفت ايران از مراكز و ساختمان های مهم اين دوره در محدوده منطقه بوده است.

شبكه اتصالی كليه نواحی شمالی تهران كه بشدت در حال توسعه بود با قسمت مركزی شهر از دو خيابان شميران قديم و پهلوی مرتبط گرديد. خيابان پهلوی (ولی عصر) در اين دوره دارای عرض متغيری است كه روي هم رفته از پنج خط عبور تشكيل شده است. ساختمان های موجود در محدوده منطقه در اين دوره اكثرا يك تا سه طبقه بوده اند و فقط در امتداد خيابان های اصلی نظير خيابان های كوروش كبير (شريعتي) ، پهلوی (ولی عصر) ، عباس آباد (بهشتي) و خيابان فرح (سهروردي) آپارتمانهای بلندتری به منظور استفاده های تجاری بنا گرديده‎اند.

ساختمان های مسكونی بطور كلی شمالی – جنوبی بوده و عموما دارای حياطی می باشند كه در ضلع جنوبی ساختمان واقع است. در اين منطقه بندرت ساختمان های بدون حياط مشاهده می شود. بلوارها و خيابان های جديد مثل بلوار اليزابت دوم (بلوار كشاورز) در فصل تابستان محل تفرجگاه عمومی گرديد و عدة كثيری از طبقات پايين و متوسط شهر به آنجا مي‎رفتند.

در امتداد اين بلوار عصرها و شب های تابستان جمعيت كثيری گرد می آمدند و در نتيجه انواع وسائل تفريحی و لوازم خوردنی و آشاميدنی بصورت دوره گردی ارائه می شد. تغيير الگوهای رفتاری سبب شكل گيری كاربري های جديد در شهر و به تبع آن در منطقه 6 گرديد. به عنوان مثال احداث تعدادی كافه و رستوران در امتداد جاده های اصلی شهر نتيجه همين تغيير الگوی رفتاری است.

يكی ديگر از خصوصيات منطقه در اين دوره وجود سفارت خانه های متعدد بوده است. در زمان تهيه طرح جامع سابق تهران ( مصوب سال 1347 ) ، شهر تهران دارای يك مركز عمده تجاری – اداری در محدوده خيابانهای انقلاب ، مصطفی خمينی و ولی عصر بود. شبكه ارتباطی شهر بصورت شعاعی از اين مركز ، دسترسی به منطقه مسكونی اطراف را تامين می كرد و شبكه داخل محدوده مركزی شهر به صورت شطرنجی دسترسی به داخل اين محدوده را فراهم می آورد. در طول اين دوره 3 محلة اصلی منطقة 6 يعنی عباس آباد ، يوسف آباد و اميرآباد شكل گرفت . اين محله ها به عنوان محله های شاخص منطقه 6 به لحاظ زمان شكل گيری ، توسعه و گسترش و به لحاظ ساخت و كالبد قابل اهميت می باشد.

تاریخچه محلات قدیمی :

عباس آباد :

این محله را میرزا عباس ایروانی معروف به حاج میرزا آقاسی آباد کرد و از این رو به نام وی ، عباس آباد نامیده شد . آبادانی عباس آباد به حدود سال 1262 (ه¬ ق) و اندکی پیش از آن باز می گردد . حاج میرزا آقاسی که بعد از قتل قائم مقام فراهانی در زمان قاجار به وزارت رسید و 13 سال صدر اعظم بود ، بیشتر اوقات خود را در عباس آباد می گذراند و از این رو در آباد کردن آن اهتمام می ورزید.

مورخین نوشته اند : « عباس آباد قریه ای بود دارای قلعه ، خانه های رعیتی و عمارت اربابی که از هر نظر برای سکونت میرزا آقاسی و پذیرایی ار مهمانانش ، دارای امکانات بود. بعد از مرگ وی مستوفی الممالک این زمین ها را خریداری کرده و به سایر املاک خود یعنی یوسف آباد و بهجت آباد افزود بعد ها پسر او عبای اباد را به غلامحسین هراتی واگذار کرد ، او نیز که در تجارت خود دچار ورشکستگی شده بود ، املاکش را در اختیار حاج امین الضرب قرار داد تا وی دیون مردم و بانک روس را پرداخت نماید.

محله عباس آباد قبل از آن که ساخت و ساز جدید در آن شکل بگیرد ، شامل زمین های زراعتی ، باغ و تعدادی قنات بود ، اما به دلیل تغییر و تحولاتی که در ساختار شهری تهران بوجود آمد ، این محله به سرعت از بین رفت. قبل از انقلاب اسلامی ، قسمت اعظمی از منطقه در اختیار ارتش قرار گرفت و در آنجا تاسیسات نظامی احداث شد . در سال های بعد از انقلاب ، در اجرای طرح انتقال مراکز نظامی به خارج از شهر ، بخش عمده ای از تاسیسات نظامی از این محل خارج گردید. همچنین در بخشی از این منطقه ، مصلای بزرگ تهران و تعدادی ساختمان دولتی ساخته شد .

یوسف آباد :

منطقه یوسف اباد را میرزا یوسف مستوفی الممالک ، یکی از وزرای عصر قاجار در سال 1288 در شمال غربی دارالخلافه ناصری اباد کرد و به نام خود ، یوسف اباد نامید. درختان میوه یوسف آباد را مستوفی الممالک به دست خود کاشت که میوه های آن در نوع خود بی نظیر بود. وی همچنین به پرورش و ازدیاد گوسفند ،مرغ و بوقلمون نیز علاقه بسیاری داشت.

پس از فوت مستوفی الممالک باغ ها و زمین های وی به پسرش میرزا حسن خان مستوفی رسید ، اما او که خیال مسافرت به فرنگ داشت ، این املاک را به سپه سالار امیر خان سردار معروف به آقاوجیه فروخت. صاحب بعدی یوسف آباد ، حاجی حسین امین الضرب بود ، او نیز که برای وارد کردن موتور برق و نصب آن از دولت وقت وام گرفته بود و قادر به بازپرداخت آن نبود به ناچار یوسف اباد را به جای بدهی خود به دولت واگذار کرد.

پس از آن زمین های یوسف آباد تفکیک و بین کارمندان دولت تقسیم شد. امروزه از باغ های سرسبز آن اثری باقی نمانده و تنها فضای سبز آن پارک شفق است که ذر سال 1348 در زمینی به مساحت 2500 متر مربع افتتاح شد.

امیر آباد :

میرزا تقی خان امیر کبیر علاوه بر سایر اقدامات عمرانی در کشور ، امیر آباد زا نیز در فاصله ی 5 کیلو متری شمال غربی شهر آباد کرد. اعتماد السلطنه در این باره نوشته است : " امیر در این قریه علاوه بر احیای اراضی و ایجاد قنات های متعدد ، باغ و امارتی معتبر نیز احداث کرد و به واسطه آب و هوای مطبوع تر آن نسبت به تهران اغلب برای استراحت به آنجا می رفت " ناصرالدین شاه نیز به سبب نزدیکی این قریه به شهر برای تفریح به آنجا سفر می کرد.

وی در یکی از این سفر ها دستور احداث قورخانه را در کنار قریه امیر آباد داد. ظاهرا قورخانه همان قزل قلعه بوده که وسایل لشکری در آن نگهداری می شده است . بعد ها قزل قلعه در اختیار ساواک قرار گرفت و به زندان سیاسی تبدیل شد (این زندان پس از انقلاب اسلامی تخریب و در قسمتی از فضای آن میدان میوه و تره بار ایجاد گردید. ) قسمت اعظم دیگری از زمین های امیر آباد تا قبل از سال 1320 ، محل کشت گندم و جو بود.

از سال 1320 تا 1324 امیر اباد در اختیار نیروهای نظامی آمریکایی قرار گرفت که بر حسب نیاز ساختمان هایی در آن احداث کردند ، ازجمله خوابگاه سربازان ،تعمیرگاه موتوری ، ساختمان بهداری ، ساختمان تصفه خانه آب،کارخانه برق و کارخانه یخ سازی. از دیگر بنا های مهم محدوده امیر آباد که در سال 1328 ساخته شد ، خوابگاه دانشگاه تهران است .

نصرت آباد (جلالیه) :

بانی محله نصرت آباد فیروز میرزا ملقب به نصرت الدوله فرمانفرما بود که در این محدوده ، قلعه نصرت آباد را نیز بنا کرد و محله به نام خود او شهرت یافت . مالکیت نصرت آباد بعد از مدتی به میرزا یوسف مستوفی الممالک رسید. پس از آنکه دختر مستوفی الممالک همدم السلطنه با سلطان حسین میرزا جلال الدوله ازدواج کرد نصرت آباد به جلالیه تغییر نام یافت. در سال 1313 قسمتی از زمین های جلالیه به منظور احداث دانشگاه خریداری و در بهمن همان سال ، سنگ بنای دانشگاه تهران گذاشته شد. در زمان رضا شاه در قسمتی از این منطقه میدان رژه ای برای واحد های نظامی تهران احداث شد که به میدان جلالیه شهرت یافت. در سال 1345 در قسمتی از این منطقه پارک زیبایی احداث شد که امروزه پارک لاله نامیده می شود.

بهجت آباد :

بهجت آباد در سال 1288 (ه.ق) به دستور میرزا یوسف خان مستوفی الممالک ، آباد شد. وی برای تأمین آب اقدام به هدایت مسیری از نهر کرج به سمت این منطقه نمود. بهجت آباد ظاهرا به نام یکی از دختران میرزا یوسف نام گذاری شده است. در این زمان زمین های بهجت آباد در میان جاده تهران - عباس آباد ، زمین های جلالیه ، زمین های یوسف آباد و خندق دارالخلافه ناصری قرار داشت.

ظاهرا پس از فوت مستوفی الممالک ، ناصرالدین شاه برای مدتی بهجت آباد را مصادره کرد ، اما بعد از ناصرالدین شاه این زمین ها به ورثه مستوفی الممالک رسید. در سال 1307 ، کالج آمریکایی های تهران از ساختمان قدیمی خود در خیابان قوام السلطنه به ساختمانی نوساز در زمین های بهجت آباد منتقل شد. نخستین مجموعه مسکونی چندین طبقه تهران نیز، مجموعه بهجت آباد بود که در سال های 1343 تا 1349 بین خیابان های حافظ و خیابان ولیعصر کنونی ساخته شد.

جغرافیای شهری :

منطقه 6 یکی از مناطق مرکزی است که هر روز خیل عظیمی از شهروندان تهرانی را از سراسر شهر جهت انجام فعالیت های روزانه به سمت خود جذب می کند. بزرگترین محور شمالی – جنوبی تهران (خیابان ولی عصر) نیز از این منطقه عبور می کند مهم ترین معابر شریانی شهر مانند بزرگراه کردستان ، بزرگراه جلال آل احمد ، بزرگراه شهید چمران ، بزرگراه شهید گمنام ، بزرگراه مدرس ،بزرگراه حکیم ، بزرگراه همت خیابان انقلاب و خیابان کارگر شمالی نیز در داخل و یا حاشیه این منطقه قرار دارند .

وسعت :

این منطقه با مساحتی معادل 2/21 کیلومتر مربع ، حدود 2/3 درصد از سطح شهر را در بر می گیرد که از این نظر در رتبه سیزدهم مناطق شهر تهران قرار دارد. مساحت منطقه به 6 ناحیه و 18 محله تقسیم شده و بیش از 30 درصد ساختمان های دولتی و خصوصی را درخود جای داده و به لحاظ موقعیت جغرافیایی در حوزه مرکزی شهر تهران واقع است. این منطقه از شمال به منطقه 3 ، از شرق به منطقه 7 ، از جنوب به مناطق 10 ، 11 و 12 و از غرب به منطقه 2 منتهی می گردد. بزرگراه همت در شمال ، بزرگراه چمران در غرب ،بزرگراه مدرس در شرق و خیابان انقلاب در جنوب این منطقه قراردارند .

خصوصیات بافت شهری :

تا حدود سال 1320 ، این منطقه به غیر از باغ های امیر آباد ، زمین های زراعی جلالیه ، باغ میرزا یوسف آشتیانی و اماکنی مانند پادگان جمشیدیه و قزل قلعه ، فاقد سکونت گاه های دائمی بود و هیچ گونه بافت شهری در آن مشاهده نمی شد . امروزه بافت شهری این منطقه متأثر از دوره تکوین آن ، بافتی شطرنجی و منظم محسوب می¬شود.

ویژگی های مسکونی :

ساختمان های مسکونی در این منطقه عموما حیاط دار و با جهت شمال به جنوب اند. منطقه 6 از نظر رده بندی تراکم بنای مسکونی در رتبه اول شهر تهران قرار دارد. حدود 35 درصد این منطقه مسکونی ، بیش از 30 درصد اداری ، تجاری ، آموزشی و حدود 30 درصد به شبکه های حمل و نقل اختصاص دارد .

ویژگی های زیست محیطی :

تهران در زمان های دور به شهر درختان چنار شهرت داشت ، به خصوص این که در مسیر خیابان ولی عصر و بلوار کشاورز به دلیل وجود درختان بلند و سرسبز ، دالانی ایجاد شده بود که ظاهری زیبا و دلنشین به شهر می بخشید. هم اکنون نیز این درختان کهنسال از زیبایی های این خیابان ها به شمار می آیند. در منطقه 6 به سبب وجود شیب های متعدد از شمال به جنوب و شرق به غرب دفع آب های سطحی به سادگی امکان پذیر است. وجود تصفیه خانه های آب در برخی نواحی این منطقه و مکانیزه بودن سیستم جمع آوری زباله ، از ویژگی های این منطقه به شمار می آید.

تراکم :

منطقه 6 به عنوان یکی از پر تراکم ترین مناطق شهری تهران ، با محدودیت های بی شماری در زمینه توسعه شهری رو به روست چرا که با بیش از 98 درصد فضای ساخته شده ، عملا جایی برای گسترش ندارد و به همین دلیل توسعه عمودی (ارتفاعی ) در آن بسیار مورد توجه قرار گرفته است ، در حال حاضر بیشترین تعداد ساختمان های 6 تا 10 طبقه در این منطقه قرار دارند.

عوامل فوق ، باعث ایجاد حساسیت خاص مدیریت شهری نسبت به مقوله تراکم در منطقه 6 شده است. تراکم مسکونی این منطقه 75 درصد بوده که بالاتر از میانگین تراکم شهر تهران است. نسبت جمعیت نیز در هر کیلومتر مربع از ان برابر با 839/10241 نفر است که از این نظر رتبه دوازدهم را به خود اختصاص داده است.

ویژگی های جمعیتی منطقه :

افزایش امید زندگی در بین مردم ، روند افزایش جمعیت افراد سالخورده ، متعادل تر شدن ترکیب خانوارها بر حسب اعضا و محدود تر شدن تعداد فرزندان ، بالا بودن تعداد مهاجران و تنوع قومی ،مذهبی و همچنین توان جمعیت پذیری محدود از ویژگی های جمعیتی منطقه 6 می باشد. این منطقه با جمعیت 225290 نفر ، 81/2 درصد جمعیت شهر را در خود جای داده و از این نظر در رتبه نوزدهم قرار دارد. البته در طول روز ، رقم جمعیت در این منطقه به یک میلیون نفر هم می رسد! میانگین اعضای خانواده در این منطقه نسبت به مناطق دیگر تهران ، پایین تر و اغلب خانوارها کم جمعیت هستند.

میزان با سوادی :

در بین مناطق 22 گانه ی تهران منطقه 6 با 1/93 درصد جمعیت با سواد ، بیشترین میزان با سوادی داراست و از این حیث ، سرآمد سایر مناطق به شمار می رود.

میزان جمعیت فعال :

میزان جمعیت فعال این منطقه (افراد بالای 18 سال را که توان کار کردن دارند ، جمعیت فعال می نامند ) برابر با میانگین کل شهر تهران می باشد ، ولی میزان جمعیت شاغل در آن از میانگین کل تهران بالا تر است و این امر ، نشان دهنده ی پویایی و تحرک اجتماعی ساکنین آن و ظرفیت و زمینه ی کاری مناسب منطقه می باشد. بیشترین جمعیت فعال منطقه در بخش سوم اقتصادی یعنی خدمات مشغول به کارند .

مراکز فرهنگی منطقه :

مراکز فرهنگی هنری منطقه شش شامل : دو فرهنگسرا ، یک خانه فرهنگ و دو کتابخانه می‌باشد.

فرهنگسرای سرو :

یکی از فرهنگسراهای فعال شهر تهران می‌باشد که مدیریت فرهنگی هنری منطقه 6 نیز در این مرکز مستقر گردیده و تمام مراکز فرهنگی هنری منطقه زیرمجموعه این فرهنگسرا می‌باشد.

فرهنگسرای شفق :

فرهنگسرای شفق یا دانشجو یکی از بزرگترین فرهنگسراهای تهران است که در پارک شفق احداث شده است.

خانه فرهنگ گل‌ها :

این مجموعه در سال 1373 با کاربری خانه فرهنگ تأسیس شد. در سال 1381 به عنوان خانه فرهنگ مشارکتی به بخش خصوصی واگذار شد. در سال 1384 به عنوان خانه وبلاگ نویسان زیر نظر رایان شهر سازمان فعال بوده است. در سال 1387 مجددا به صورت خانه فرهنگ سازمان فعال شده است. تعمیرات اساسی خانه فرهنگ از 15/1/89 تا 15/2/89 انجام شد است.

کتابخانه شهید جهان‌آرا :

این مجموعه از سال 1381 تغییر کاربری یافت و از خانه فرهنگ به کتابخانه تبدیل گردید.

مساحت کل کتابخانه جهان آراء 180 متر مربع و زیر بنا آن 90 متر مربع می‌باشد. ظرفیت سالن مطالعه 90 نفر ، و از نظر درجه‌بندی، درجه 4 می‌باشد هم چنین اوایل سال 94 به تشخیص اداره امور کتاب و کتابخانه‌ها به عنوان کتابخانه درجه 4 استاندارد در سازمان شناخته شد.

خانه موزه دکتر شریعتی :

خانه موزه دکتر شریعتی که در سال 1375 توسط شهرداری تهران خریداری شد ، در سال 1382 به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران واگذار گردید. این خانه موزه در روز دوشنبه 7 اسفندماه 1385 در فهرست آثار ملی ثبت و به موزه تبدیل شد.

محلات

محله‌ی دانشگاه تهران

محله‌ی ولیعصر

محله‌ی جهاد

محله‌ی ایرانشهر

محله‌ی  ساعی

محله‌ی  امیرآباد

محله‌ی  سنایی

محله‌ی فاطمی

محله‌ی نظامی گنجوی

محله‌ی والفجر

محله‌ی جمالزداه

محله‌ی کشاورز

محله‌ی یوسف آباد

سینماها :

 • سینما آزادی
 • سینما آفریقا
 • سینما استقلال
 • سینما بولوار
 • سینما بهمن
 • سینما پیام
 • سینما سپیده
 • سینما عصر جدید
 • سینما فردوسی
 • سینما فلسطین
 • سینما قدس
 • ایوان شمس
 • خانه هنرمندان ایران

پارک‌ها :

 • بوستان ساعی
 • بوستان لاله
 • پارک شفق

ایستگاه‌ های مترو :

 • ایستگاه متروی آیت‌الله طالقانی
 • ایستگاه متروی توحید
 • ایستگاه متروی فردوسی
 • ایستگاه متروی میدان ولیعصر
 • ایستگاه متروی میدان انقلاب اسلامی
 • ایستگاه متروی میدان جهاد
 • ایستگاه متروی میرزای شیرازی
 • ایستگاه متروی هفت تیر
  املاک های منطقه 6 تهران : نصرت، کشاورز، امیرآباد، یوسف آباد، بهجت آباد، کریم خان، ساعی، آرژانتین              

ثبت نظر درباره «بهترین املاک در منطقه 6 تهران»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید