متن کامل اذان و اقامه ترجمه فارسی

متن کامل اذان و اقامه ترجمه فارسی

اذان و اقامه یکی از ملزومات نماز برای همه مسلمانان است که قواعد و اصول خود را دارد. آسمونی در این مقاله متن و ترجمه اذان و اقامه به همراه نکات مهمی در مورد اذان و اقامه را برای شما عزیزان منتشر می کند.

اذان :

اذان یعنی اعلان بدخول وقت نماز با الفاظ مخصوصی که در احادیث صحیح آمده است و در ذیل بیان خواهد شد :

الفاظ أذان :

1 - الله اکبر، الله اکبر. 

2 - الله اکبر، الله اکبر.                                    

3 - أشهد أن لا اله الاالله  ، أشهد أن لا اله الاالله.

4 - أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله.

5 - حیّ علی الصلاة ، حیّ علی الصلاة .

6 - حیّ علی الفلاح ، حیّ علی الفلاح.

7 - الله اکبر ، الله اکبر.

8 - لا اله الا الله.

ترجمه اذان :

1 - معبود به حق بزرگترین است ، معبود به بزرگترین است.

2 - معبود به حق بزرگترین است ، معبود به بزرگترین است.

3 - گواهی می دهم که بجز الله دیگر معبود به حقی نیست ، گواهی می دهم که بجز الله دیگر معبود به حقی نیست.

4 - گواهی می دهم که محمّد فرستاده الله است ، گواهی می دهم که محمّد فرستاده الله است.

5 - بشتابید به سوی نماز ، بشتابید به سوی نماز.

6 - بشتابید به سوی کامیابی ، بشتابید به سوی کامیابی.

7 - معبود به حق بزرگترین است ، معبود به بزرگترین است.

8 - بجز الله دیگر معبود به حقی نیست.

چند نکته مهم در باره أذان :

أذان از آنجائی که اعلانی برای شعائر اسلامی است ودر آن ابحاث عقیدتی وعملی (از قبیل توحید ، رسالت و نماز) نهفته است اسلام بدان اهمیت داده و مؤذنین را از اجر و ثواب خاصی بهرمند ساخته است.

 أذان دارای احکام خاصی است که در ذیل بیان خواهد شد :

1 - أذان برای اهل هر شهر وروستای فرض کفایه است.

2 - أذان برای افرادی که به تنهائی در بیانها و برون شهرها وروستاها نمازمی خوانند سنّت است.

3 - أذان برای نماز است نه برای جماعت تنها ؛ لذا أذان برای تنها گذار نیز سنّت است .

4 - صبح دو أذان دارد اوّلی قبل از وقت برای تهجّد ودوّمی بعد ازدخول وقت صبح برای نماز صبح می باشد.

5 - در أذان اوّل صبح که برای تهجّد است بعد از (حیّ علی الفلاح)  دوبار (الصلاة خیر من النّوم) یعنی : نماز از خواب بهتر است ، گفته شود.

6 - گفتن (الصلاة خیر من النّوم) در أذان دوّم صبح که برای نماز صبح است بدعت است.

7 - ترجیح در أذان سنّت است. ترجیح یعنی اینکه مؤذن بعد از چهار بار الله اکبر گفتن بار اوّل (أشهد أن لا اله الاالله  ، أشهد أن لا اله الاالله.أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله) را بطور آهسته گفته وسپس دوباره با صدای بلند بگوید : (أشهد أن لا اله الاالله  ، أشهد أن لا اله الاالله.أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله). وبعدا کلمات باقی مانده اذان را بگوید.

8 - برای نمازهای قضائی أذان داده شود.

9 - بجزنمازهای پنجگانه و نماز جمعه برای دیگر نمازها أذان داده نشود.

10 - زمان شنیدن (أشهد أنّ محّمدا رسول الله) در أذان ؛ انگشتان سبابه (اشاره) را بوسیدن و بر چشمان مالیدن بدعت است.

11 - برای شنودگان أذان ؛ سنّت است که همانند مؤذن کلمات أذان را تکرارکنند بجز (علی الصلاة و علی علی الفلاح) که شنودگان به جای آنها (لاحول ولاقوة الا بالله) بگویند.

12 - سنّت است که بعد از أذان بر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم همان درودهای که در نماز خوانده می شود ، فرستاده شود.

13 - سنّت است که بعد از أذان دعای (اللهم ربّ هذه الدعوة التامة و الصلاة القائمة ، آت محمّدا الوسیلة و الفضیلة و ابعثه مقاما محمودا الذی وعدتّه ) خوانده شود.

معنای این دعا چنین است :

بار الهی پروردگاراین درخواست کامل واین نماز برپا به محمّد وسیله (مکان مخصوصی است در بهشت) و فضیلت عنایت فرما و اورا به جایگاه ستوده ای که به او وعده دادی بر انگیز.

14 - اضافه نمودن بردعای بالا با کلماتی از قبیل (انّک لا تخلف المیعاد و ....) ثابت نیست.

15 - بهتر است که فرد بعد از این دعا ، هر نیازی که دارد از الله مهربان بخواهد زیرا یکی از جاهای که دعا قبول می شود در میان أذان واقامه است.

مؤذن باید امور زیر را رعایت کند :

1 - برای رضای الله أذان دهد و در قبال أذان پول نگیرد.

2 - با وضو أذان دهد.

3 - انگشتان سبابه (اشاره) هر دودست را دردوگوشش نماید.

4 - ایستاده ورخ به سوی قبله أذان دهد.

5 - در زمان گفتن (حی علی الصلاة و حی علی الفلاح ) گردنش را به سمت چپ وراست بچرخاند.

6 - آهسته وبدون عجله ، با مکث و درنگ أذان دهد.

7 - در دوران اذان سخن نگوید.

8 - با صدای بلند أذان دهد.

9 - بعد از أذان بدون عذراز مسجد بیرون نشود.

اقامه (تکبیر)

قبل از شروع نماز فرض ، گفتن اقامه سنّت است و به دو روش از احادیث صحیح ثابت است که در ذیل بیان خواهدشد :

رواش اوّل اقامه

1 - الله اکبر ، الله اکبر. 

2 -  الله اکبر ، الله اکبر.                                   

3 - أشهد أن لا اله الاالله  ، أشهد أن لا اله الاالله.

4 - أشهد أن محمّدا رسول الله ، أشهد أن محمّدا رسول الله.

5 - حیّ علی الصلاة ، حیّ علی الصلاة .

6 - حیّ علی الفلاح ، حیّ علی الفلاح.

7 - قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة .

8 -  الله اکبر ، الله اکبر.

9 - لا اله الا الله.

ترجمه اقامه

1 - معبود به حق بزرگترین است، معبود به بزرگترین است.

2 - معبود به حق بزرگترین است، معبود به بزرگترین است.

3 - گواهی می دهم که بجز الله دیگر معبود به حقی نیست ، گواهی می دهم که بجز الله دیگر معبود به حقی نیست.

4 - گواهی می دهم که محمّد فرستاده الله است، گواهی می دهم که محمّد فرستاده الله است.

5 - بشتابید به سوی نماز، بشتابید به سوی نماز.

6 - بشتابید به سوی کامیابی، بشتابید به سوی کامیابی.

7 - قطعا نماز برپاشد، قطعا نماز برپا شد.

8 - معبود به حق بزرگترین است، معبود به بزرگترین است.

9 - بجز الله دیگر معبود به حقی نیست.

روش دوّم اقامه

1 - الله اکبر ، الله اکبر. 

2 - أشهد أن لا اله الاالله  .

3 - أشهد أن محمّدا رسول الله.

4 -حیّ علی الصلاة.

5 - حیّ علی الفلاح.

6 - قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة .

7 - الله اکبر ، الله اکبر.

8 -  لا اله الا الله.

ترجمه اقامه

1 - معبود به حق بزرگترین است ، معبود به بزرگترین است.

2 - گواهی می دهم که بجز الله دیگر معبود به حقی نیست.

3 - گواهی می دهم که محمّد فرستاده الله است.

4 - بشتابید به سوی نماز.

5 - بشتابید به سوی کامیابی.

6 - قطعا نماز برپاشد، قطعا نماز برپا شد.

7 - معبود به حق بزرگترین است، معبود به بزرگترین است.

8- بجز الله دیگر معبود به حقی نیست.

چند نکته در باره اقامه

1 - اقامه گفتن برای نمازهای فرض ؛ خواه با جماعت خوانده شوند ویا انفرادی وخواه ادائی باشند ویا قضائی سنّت است.

2 - زنان نیز همانند مردان اقامه بگویند.

3 - ضروری نیست که مؤذن اقمه بگوید کسی دیگر نیز می تواند این کاررا انجام دهد.

4 - زمان (قد قامت الصلاة) در اقامه (اقامها الله وادامها) گفتن درست نیست.

5 - اقامه سریع و بدون مکث گفته شود بهتر است.

6 - به روش دوّم اقامه گفتن بهتر است گرچه به روش اوّل اقامه گفتن نیز ثابت است.

 

نظرات 7


ثبت نظر درباره «متن کامل اذان و اقامه ترجمه فارسی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید