مجادله بر سر یک خال

مجادله بر سر یک خال

حافظ:

اگر آن ترک شيرازي بدست آرد دل ما را به خال هندويش بخشم سمرقند بخارا را

صائب تبريزی:

اگر آن ترک شيرازي بدست آرد دل ما را به خال هندويش بخشم سر و دست و تن و پا را هر آنکس چيز مي بخشد ز مال خويش مي بخشد نه چون حافظ که مي بخشد سمرقند و بخارا را

شهريار:

اگر آن ترک شيرازي بدست آرد دل ما را به خال هندويش بخشم تمام روح اجزا را هر آنکس چيز مي بخشد بسان مرد مي بخشد نه چون صائب که مي بخشد سر و دست و تن و پا را سر و دست و تن و پا را به خاک گور مي بخشند نه بر آن ترک شيرازي که برده جمله دلها را

فاطمه دریایی:

اگر آن ترک شيرازی بدست آرد دل ما را خوشا بر حال خوشبختش، بدست آورد دنيا را نه جان و روح می بخشم نه املاک بخارا را مگر بنگاه املاکم؟ چه معنی دارد اين کارا؟ و خال هندويش ديگر ندارد ارزشی اصلاً که با جراحی صورت عمل کردند خال ها را نه حافظ داد املاکی، نه صائب دست و پا ها را فقط می خواستند اين ها، بگيرند وقت ما ها را.....؟؟؟

نظرات 4


ثبت نظر درباره «مجادله بر سر یک خال»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید