چند چیستان با جواب
 • چیستان

  1- آن چیست که یکی است و همیشه با تو است؟  

  2 - عجایب جنگل بی پایه دیدم، عجایب چادر بی سایه دیدم،

  بدیدم صنعت پروردگارم، دوتا سوداگر بی مایه دیدم.

   

  3- عجایب صنعتی دیدم در این دشت، درخت پرگلی بی سایه میگشت؟

   

  4- آن چیست که از میان آب می گذرد، ولی خیس نمی شود؟ 

   

  5- آن چیست که نمیتوانید ببینیدش، یا بچشیدش، یا با دستتان لمسش بکنید، ولی برای همه تان لازم است و همه جا هست؟

   

  6 - آن جسم عجب چیست که بر چرخ پدید است

  گه پرده ماه است و گهی حاجب شید است؟

   

  7- نه دست دارد، نه پا دارد، از همه جا خبر دارد!

   

  8- آن چیست که تا آسمان نگرید، اشکش روان نمی شود؟ 

   

  9- آن چیست که نه دست دارد و نه پا، در همه جای زمین است و نمی رود به هیچ جا؟ 

   

  10- آن چیست که نه دست دارد، نه پا، نه استخوان دارد، نه گوشت، ولی همیشه راه میرود و و هیچ وقت هم خسته نمی شود؟

   

  11- آن چیست که خودش آب، دُشمنش آب؟ 

   

  12- آن کدام دوبرادرند که در زیر یک کوه زندگی میکنند،و هیچ وقت خانه یکدیگر را نمی بینند؟

   

  13- آن کدام شب تاریک است که در میان روز دیده میشود؟

   

  14- این سر کوه، اَرّه اَرّه آن سر کوه، اَرّه اَرّه میان کوه، گوشت بره!
    

   

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  پاسخها

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

   1- خدا

   

   2- آسمان و خورشید و ماه

   

   3- آسمان پرستاره

   

  4- نور

   

  5- هوا

   

   6- ابر

   

  7- باد

   

  8- باران

   

  9- خاک

   

  10- آب جوی و رود

   

  11- یخ

   

  12- چشمها

   

  13- سیاهی چشم

   

  14- دندانها و زبان

   

نظرات 27


ثبت نظر درباره «چند چیستان با جواب»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید