آنچه درباره شکایات نماز می خواهید!

آنچه درباره شکایات نماز می خواهید!

شکيات بر 23 قسم است؛ هشت قسم آن، نماز را باطل مى‏کند، به شش قسم آن نبايد اعتنايى کرد و نه قسم آن صحيح است.

 

Untitled-1شک‏هاى مبطل نماز
اگر يکى از اين شک‏ها براى نمازگزار پيش آمد، نمازش باطل است:
1- شک در شماره رکعت‏هاى نمازهاى دو رکعتى
2- شک در شماره رکعت‏هاى نماز سه رکعتى
3- در شک‏هاى نمازهاى چهاررکعتى که پاى "يک" در ميان باشد (يعني عدد "يک" هميشه يک پاي شکيات باشد؛ مانند شک بين يک و دو، يک و سه، يک و چهار و ...)
4- اگر در نمازهاى چهار رکعتى پيش از تمام شدن سجده دوم شک کند
5- شک بين دو و پنج يا دو و بيشتر از پنج
6- شک بين سه و شش يا سه و بيشتر از شش
7- شک بين چهار و شش و يا چهار و بيشتر از شش
8- شک در رکعت‏هاى نمازي که نداند چند رکعت خوانده
شک‏هايى که نبايد به آنها اعتنا کرد
1- شک در چيزى که نمازگزار از محل آن گذشته است؛ مثل اينکه در رکوع شک کند که آيا حمد و سوره را خوانده يا نه
2- شک بعد از سلام نماز
3- شک بعد از گذشتن وقت نماز
4- شک کسى که زياد در نماز شک مى‏کند که به او کثيرالشک مى‏گويند
5- شک امام در شماره رکعت‏هاى نماز در صورتى که مأموم آن را بداند و يا شک مأموم در رکعت‏هاى نماز در صورتى که شماره آن را امام بداند که در صورت اول، امام با رجوع به مأموم رفع شک از خود مى‏کند و در صورت دوم، مأموم، با رجوع به امام وظيفه خود را انجام مى‏دهد.
6- شک در نمازهاى مستحبى

Untitled-1

شک‏هاى صحيح (داراي دستور العمل مخصوص)
در نه صورت اگر نمازگزار در شماره رکعت‏هاى نماز چهاررکعتى شک کند، بايد به دستورات زير عمل نمايد:
1- نمازگزار بعد از سربرداشتن از سجده دوم شک کند دو رکعت خوانده يا سه رکعت، بنا را بر سه مى‏گذارد و يک رکعت ديگر را مى‏خواند و نماز را تمام مى‏کند. سپس يک رکعت نماز احتياط ايستاده، يا دو رکعت نشسته مى‏خواند.
2- شک بين دو و چهار، بعد از سجده دوم، بنا را بر چهار مى‏گذارد و نماز را تمام مى‏کند و دو رکعت نماز احتياط مى‏خواند.
3- شک بين دو و سه و چهار، بعد از سجده دوم بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام مى‏کند؛ آن‏گاه دو رکعت نماز احتياط ايستاده و دو رکعت نشسته مى‏خواند.
4- شک بين چهار و پنج، بعد از سجده دوم بنا را بر چهار گذارده نماز را تمام مي‏کند؛ بعد از نماز نيز دو سجده سهو به‏جامي‏آورد.
5- شک بين سه و چهار در هر کجاى نماز که باشد، بنا را بر چهار مى‏گذارد و نماز را تمام مى‏کند و بعد، يک رکعت نماز احتياط ايستاده مى‏خواند.
6- شک بين چهار و پنج در حال ايستاده، نمازگزار بايد بدون رکوع بنشيند و تشهد را بخواند و نماز را سلام دهد و سپس يک رکعت نماز احتياط ايستاده بخواند.
7- شک بين سه و پنج در حال ايستاده، نمازگزار بايد بدون رکوع بنشيند و تشهد را بخواند و سلام دهد و سپس دو رکعت نماز احتياط ايستاده بخواند.
8- شک بين سه وچهار و پنج در حال ايستاده، نمازگزار بايد بنشيند و سلام دهد؛ سپس دو رکعت نماز احتياط ايستاده و دو رکعت نشسته بخواند.
9- شک بين پنج و شش در حال ايستاده، نمازگزار بايد بنشيند و تشهد بخواند و سلام دهد؛ سپس دو سجده سهو را به‏جاآورد.

ثبت نظر درباره «آنچه درباره شکایات نماز می خواهید!»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید