آسمونی : ضرب المثل

ضرب المثل های شیرین فارسی و انگلیسی