دست نوشته

متن های خواندنی,متن زندگی,حیات,انسان و هستی